Interaktionsdesign: Programmering I

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2016

Kurskod:
KD402A version 2
Engelsk benämning:
Interaction design: Programming I
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Interaktionsdesign
Undervisningsspråk:
Fastställandedatum:
13 maj 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016
Ersätter kursplan fastställd:
09 mars 2015

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet interaktionsdesign och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i interaktionsdesign.

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i programmering. Detta dels som en förberedelse för kommande kurser och dels för att skapa en mer omfattande förståelse för det digitala materialet.

Innehåll

Kursen är indelad i följande delmoment:

  1. Detta moment genomförs individuellt i form av föreläsningar kopplade till laborationer och i form av seminarier där centrala begrepp diskuteras (5,0 hp).
  2. Arbete i grupp där studenterna gemensamt skall lösa ett designproblem som innehåller både grafiska komponenter och programkod. (2,5 hp)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten ha visat:

  1. Förmåga att använda de grundläggande principerna och konstruktionerna inom programmering
  2. Förmåga att analysera samt kritisera enklare datorprogram.
  3. Förmåga att lösa enklare designproblem i grupp.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, seminarier samt projektarbete

Bedömningsformer

Delmoment 1: examineras genom individuella laborationer och seminarier (Lärandemål 1, 2).
Delmoment 2: examineras genom aktivt deltagande i ett projekt som genomförs i gruppform (lärandemål 3).
När ovanstående kriterier uppfylls på ett tillfredsställande sätt ges betyget godkänd.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Marijn Haverbeke,”Eloguent JavaScript" (2015), no starch press.

Kursvärdering

Skriftlig kursutvärdering sker vid kursens slut.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,