Interaktionsdesign: Visuell kommunikation

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2016

Kurskod:
KD401A version 2
Engelsk benämning:
Interaction design: Visual communication
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Interaktionsdesign
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
13 maj 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet interaktionsdesign och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i interaktionsdesign.

Syfte

Denna kurs behandlar skärmbaserad interaktionsdesign vilket inkluderar medier som mobilappar, webbplatser och applikationer.

Innehåll

Kursen handlar om hur man bäst designar för skärm, med utgångspunkt i interaktionsdesign. Kursen tar upp moment inom visuell kommunikation och grafisk design. Forskningsområdena människa-datorinteraktion och informationsarkitektur kommer också beröras. Syftet är att studenterna ska utveckla sin förståelse för designprinciper och hur de kan tillämpas i olika sammanhang, bland annat genom utveckling av en webb-baserad interaktionsdesignportfolio.
Kursen är uppdelad i följande moment:

  1. Skissa för kommunikation och uttryck (2,5 hp)
  2. Grafisk design (2,5 hp)
  3. Webbteknik (2,5 hp)

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  1. Utveckla och kommunicera gränssnittsdesign och användningsscenarier genom skiss och anteckning,
  2. Tillämpa relevanta designprinciper för bildskärm,
  3. Analysera exempel på gränssnittsdesign med användande av de teorier som kursen tar upp
  4. Skapa en informationsarkitektur,
  5. Utveckla W3C-validerade och semantiskt korrigerad HTML-kod och CSS.

Arbetsformer

Kursen bygger på föreläsningar, projekt och workshops.

Bedömningsformer

Bedömning sker i form av tre enskilda produktionsorienterade projekt samt en individuell skriftlig reflektion.
Moment 1: Bedöms genom ett skissorienterat projekt (lärandemål 1, 3)
Moment 2: Bedöms genom ett skärmorienterat designprojekt (lärandemål 1, 2, 3)
Moment 3: Bedöms genom en webbportfölj (lärandemål 3, 4 and 5)
När ovanstående kriterier uppfylls på ett tillfredsställande sätt ges betyget godkänd.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Duckett, J. (2011) HTML and CSS: Design and Build Websites. Wiley.
Kompletterande artiklar och litteratur om högst 150 sidor lämnas ut under kursen.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra
sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,
Anne-Marie Hansen, Kursansvarig
Telefon: 040-6657621