Interaktionsdesign: Visuell kommunikation

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Kursplan för studenter höst 2015

Kurskod:
KD401A version 1
Engelsk benämning:
Interaction design: Visual communication
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Interaktionsdesign
Undervisningsspråk:
Fastställandedatum:
09 mars 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet interaktionsdesign och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i interaktionsdesign.

Syfte

Kursen skall ge baskunskaper inom visuell kommunikation anpassade för en interaktionsdesigner.

Innehåll

Kursen är indelad i följande delmoment:

  1. Skissande för kommunikation och uttryck (2.5hp)
  2. Grafisk design (2.5hp)
  3. Grundläggande prototyper för webb (2.5hp)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten ha visat:

  1. Förmåga att skissa enkla miljöer, föremål och mänskliga gestalter.
  2. Förmåga att skapa och kommunicera idéer och designkoncept med lämplig skissteknik.
  3. Förståelse för grundläggande principer och begrepp inom visuell kommunikation.
  4. Förmåga att arbeta digitalt med bilder utifrån grundläggande koncept, som: komposition, balans, symmetri, asymmetri, visuella hierarkier, färg, typografi och form..
  5. Förmåga att implementera enkla wireframes i en webb-kontext.
  6. Kunskap om en webbsidas uppbyggnad.

Arbetsformer

Kursen baseras på föreläsningar, demonstrationer, övningar och kritikseminarier.

Bedömningsformer

Delmoment 1: examineras vid två kritikseminarier och två individuella inlämningar (lärandemål 1,2,3).
Delmoment 2: examineras genom två kritikseminarier samt 2 st individuella inlämningar (lärandemål 3,4).
Delmoment 3: examineras genom en fyra individuella uppgifter (lärandemål 5,6).
När ovanstående kriterier uppfylls på ett tillfredsställande sätt ges betyget godkänd.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Mccloud, Scott (1994). "Understanding Comics." Harper Collins, New York
Kompletterande artiklar och litteratur omfattande maximalt 150 sidor lämnas ut under kursens gång.

Kursvärdering

Skriftlig kursutvärdering sker vid kursens slut.