Interaktionsdesign: Metoder i interaktionsdesign I

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2016

Kurskod:
KD400A version 2
Engelsk benämning:
Interaction design: Methods of Interaction Design I
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Interaktionsdesign
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
08 april 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet interaktionsdesign och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i interaktionsdesign.

Syfte

Under kursen arbetar studenterna med att utveckla designkoncept utifrån en grundläggande interaktionsdesignprocess med research, fältarbete, konceptutveckling och utvärdering. Därmed ger kursen grundläggande insikter i ämnesområdet och förbereder studenterna för framtida kurser, designprojekt och projektarbete.

Innehåll

Kursen kombinerar teoretiskt kunskapsinhämtande och praktiska designuppgifter.
Kursen är indelad i följande delmoment:

  1. Designprojekt i grupp
  2. Seminarium
  3. Individuell skriftlig inlämning

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  1. uppvisa förståelse för betydelsen av interaktionsdesign inom olika genrer och för olika användare, användningsområden och brukskontexter.
  2. planera och genomföra ett designprojekt.
  3. arbeta med olika designmetoder och verktyg med fokus på en användarcentrerad designprocess.
  4. delta i en kritisk diskussion kring interaktionsdesign utifrån kurslitteratur.
  5. reflektera över kollaborativt designarbete och dess möjligheter, respektive utmaningar.
  6. använda för ämnet vedertaget språkbruk.

Arbetsformer

Kursen baseras på ett designprojekt i grupp, föreläsningar, handledning, seminarier och workshops.

Bedömningsformer

Studenten blir examinerad genom tre delmoment:
Delmoment 1: Projektrapport skriven i grupp. (Lärandemål 1, 2, 3). 2 hp
Delmoment 2: Aktivt deltagande i två seminarier, (Lärandemål 4, 6). 1,5 hp.
Delmoment 3: Individuell skriftlig reflektion (Lärandemål 5, 6). 4 hp.
När ovanstående kriterier uppfylls på ett tillfredsställande sätt ges betyget godkänd.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Arvola, Mattias (2014) Interaktionsdesign och UX. Studentlitteratur.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra
sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen