Interaction design: Methods of Interaction Design I

Course - first cycle - 7.5 credits

Syllabus for students autumn 2015

Course Code:
KD400A revision 1
Swedish name:
Interaktionsdesign: Metoder i interaktionsdesign I
Level of specialisation
G1N
Main fields of study:
Interaction Design
Language:
English
Date of ratification:
09 March 2015
Decision-making body:
Faculty of Culture and Society
Enforcement date:
31 August 2015

Specialisation and progression relative to the degree regulations

Kursen ingår i huvudområdet interaktionsdesign och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i interaktionsdesign.

Purpose

Under kursen arbetar studenterna med att utveckla designkoncept utifrån en grundläggande interaktionsdesignprocess med research, fältarbete, konceptutveckling och utvärdering. Därmed ger kursen grundläggande insikter i ämnesområdet och förbereder studenterna för framtida kurser, designprojekt och projektarbete.

Contents

Kursen kombinerar teoretiskt kunskapsinhämtande och praktiska designuppgifter.
Kursen är indelad i följande delmoment:

  1. Designprojekt i grupp (4,5hp)
  2. Seminarium (1,5hp)
  3. Individuell skriftlig inlämning (1,5hp)

Learning outcomes

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  1. uppvisa förståelse för betydelsen av interaktionsdesign inom olika genrer och för olika användare, användningsområden och brukskontexter.
  2. planera och genomföra ett designprojekt.
  3. arbeta med olika designmetoder och verktyg med fokus på en användarcentrerad designprocess.
  4. delta i en kritisk diskussion kring interaktionsdesign utifrån kurslitteratur.
  5. reflektera över kollaborativt designarbete och dess möjligheter, respektive utmaningar.
  6. använda för ämnet vedertaget språkbruk.

Learning activities

Kursen baseras på ett designprojekt i grupp, föreläsningar, handledning, seminarier och workshops.

Assessments

Studenten blir examinerad genom tre delmoment:
Delmoment 1: Projektrapport skriven i grupp. (Lärandemål 1, 2, 3).
Delmoment 2: Aktivt deltagande i två seminarier, (Lärandemål 4, 6).
Delmoment 3: Individuell skriftlig reflektion (Lärandemål 5, 6).
När ovanstående kriterier uppfylls på ett tillfredsställande sätt ges betyget godkänd.

Grading system

Fail (U) or Pass (G).

Course literature and other teaching materials

Course evaluation

Skriftlig kursutvärdering sker vid kursens slut.