Kulturproduktion, en kontextualisering i praktik och teori

Kurs - grundnivå - 30 hp

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020

Kurskod:
KD345A version 1,1
Engelsk benämning:
Cultural production, a contextualisation in practice and theory
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
18 oktober 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
20 januari 2020
Ersätter kursplan fastställd:
04 september 2019

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + 60 hp inom humanistiska, samhällsvetenskapliga, konstnärliga eller it-/medietekniskt orienterade ämnen eller motsvarande, alternativt 12 månaders dokumenterad yrkeslivserfarenhet inom kultur/information/medier/konst/konsthantverk.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår inte i något huvudområde.

Syfte

Kursen syftar till att utveckla kritiska perspektiv och metoder för att skapa förståelse för utövarens handlingsutrymme inom kultursektorns olika områden.
Det är en fördjupning av- samt utveckling av utövarens verksamhet och praktik i relation till samhälleliga krav och utmaningar.

Innehåll

Delkurs 1 (10 hp) Kulturproduktion i olika samhällsstrukturer.
Kartläggning och kontextualisering av den egna praktiken i förhållande till samhällets krav, utmaningar och visioner.
Delkurs 2 (10 hp) Utövarens handlingsutrymme
Produktionsidéer utvecklas med stöd av kulturteoretiska perspektiv och i olika samverkansformer.
Delkurs 3 (10 hp) Projektarbete
Genomförandet av aktioner och projekt samt övningar i konstruktiv utvärdering.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:
Kunna använda metoder för att identifiera och formulera positionen som utövare i ett avgränsat område av kulturproduktion [1]
Med stöd av kulturteoretiska perspektiv kunna redogöra för och diskutera hur kulturproduktion kan kontextualiseras i förhållande till samhällets krav och visioner [2]
Kunna visa exempel på vad som kan skapa handlingsutrymme för utövare inom kultursektorn [3]
Kunna kommunicera vunna erfarenheter och insatser akademiskt så väl som verbalt och visuellt, med olika aktörer och intressenter inom professionen [4]

Visa färdigheter i att förankra sin praktik i det omgivande samhället [5]
Visa färdigheter att i gestaltning och i praktik omsätta det som har identifierats som handlingsutrymme för utövare inom kultursektorn i [6]
Kunna redovisa och konstruktivt utvärdera egna och andra kursdeltagares process och resultat. [7]

Arbetsformer

Arbetet sker i olika former som workshops, övningar i grupp och individuellt, textstudier, seminarier, gestaltande projektarbete och skrivande.
Pedagogiken är studentcentrerad. Stor vikt läggs vid formativa utvärderingsmodeller där erfarenheter från den multidisciplinära gruppen av studenter och samverkansparter utgör en grund för arbetet.

Bedömningsformer

Kursen bedöms genom tre prov:
1) Kulturproduktion i olika samhällsstrukturer: Muntlig presentation och visualisering, aktivt deltagande i textseminarium, kollegial utvärdering av muntlig dialog och skriftlig reflektion
Följande lärandemål utvärderas: 1, 2 (10 poäng)
2 ) Utövarens handlingsutrymme: Inlämning av resultat från workshops, aktivt deltagande i seminarium och kollegial utvärdering av muntlig dialog och skriftlig reflektion
Följande lärandemål utvärderas: 3, 4 (10 poäng)
3 Projektarbete: Aktivt deltagande i presentationer, inlämning av portfolio med dokumentation och genomförandeplan för projekt samt individuell skriftlig reflektion
Följande lärandemål utvärderas: 5, 6, 7 (10 poäng)
Särskilda omständigheter gäller för kurser med produktionsuppgifter eftersom bedömningen är beroende av att studenten deltar i specifika projekt under givna tidsperioder. Möjlighet till omprov ges i enlighet med gällande rättigheter, men den specifika uppgiften kan komma att anpassas eftersom den inte kan utföras på samma sätt som vid den ordinarie examinationen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ett sidurval från följande litteratur:
  • Karlsson, David (2010) En kulturutredning: pengar, politik och konst, Glänta produktion
  • Nilsson, Sven (2003) Kulturens nya vägar. Kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige, Polyvalent
  • Mouffe, Chantal (2016) Agonistik, om att tänka världen politiskt, Atlas
  • Williams, Raymond (1989) Resourses of Hope: Culture, Democracy, Socialism. Edited by Robin Gable, Verso
Ytterligare artikelmaterial tillkommer baserat på vald inriktning.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs inte längre ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.