Physical prototyping 3: Advanced interaction techniques

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav:
Godkända kurser:

KD322A-Programmering för interaktiondesign 1: Grundläggande programmering
KD323A-Programmering för interaktionsdesign 2: Objektorienterad programmering
KD325A-Programmering för interaktionsdesign 3: Interaktiva prototyper
KD326A-Physical Prototyping 1: Tangible interfaces
KD329A - Physical Prototyping 2: Personal Technologies

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2013, höst 2012, höst 2011

Kurskod:
KD331A version 1
Engelsk benämning:
Physical prototyping 3: Advanced interaction techniques
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Interaktionsdesign
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
11 mars 2010
Fastställandedatum:
22 juni 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2011

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Interaktionsdesign, 180 hp och är en obligatorisk del i Kandidatexamen i Interaktionsdesign.

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav:
Godkända kurser:

KD322A-Programmering för interaktiondesign 1: Grundläggande programmering
KD323A-Programmering för interaktionsdesign 2: Objektorienterad programmering
KD325A-Programmering för interaktionsdesign 3: Interaktiva prototyper
KD326A-Physical Prototyping 1: Tangible interfaces
KD329A - Physical Prototyping 2: Personal Technologies

Lärandemål

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • uppvisa god förståelse för hur elektroniska komponenter fungerar.
  • förstå skillnaden mellan social och kognitiv interaktion.
  • beskriva kopplingar mellan elektroniska artefakter och sociala interaktionsformer.
  • beskriva kopplingar mellan två eller flera elektroniska artefakter.

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • bygga en fungerande designprototyp.
  • beskriva kontexten för prototypen.
  • beskriva designkoncept med hjälp av prototyper i olika format och iterationer.
  • förstå hur resultaten lämpligast presenteras.

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • bidra till andras designprojekt med konstruktiv kritik.
  • fungera, och ta ansvar för sin roll, i en projektgrupp.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Studenten blir examinerad genom:

-aktivt deltagande i laborationsövningar
-att löpande visa att de aktivt bidrar till projektarbetet
-redovisning av fungerande prototyper.
-prototyp och slutlig rapport ska studenterna visa förståelsen för koncept som social interaktion, gruppdynamik, och many-to-many communication, likväl som tekniska termer från elektronikområdet.
-utställning av prototypen, inklusive design av utställningsmaterial.
-projektpresentationen, inklusive ge feedback på andras presentationer.

När ovanstående examinationsmoment uppfyllts på ett tillfredsställande sätt ges betyget godkänd.

I de fall kursen examineras genom projektarbete kan enklare kompletteringar ske inom 14 dagar. Projektarbete bygger dock på samarbete, teamwork och process inom en grupp som sällan eller aldrig kan återskapas för den som inte missat delar av arbetet. Om arbetet bedöms vara av sådan kvalitet att komplettering ej är möjligt hänvisas studenten till att delta i projektet nästa gång kursen ges för att kunna examineras.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen innehåller fördjupad information om teknologi i relation till temat “The internet of things”. Detta är en praktisk designkurs där studenterna kommer att bli introducerade till många avancerade termer för att skapa funktionella prototyper. I kursen introducerar vi även den teoretiska bakgrund som möjliggör fördjupning i ämnet.

Vid kursens slut kommer studenten att kunna designa både fysiska och digitala gränssnitt för “multi-user interaction” samt “machine to machine interaction” med hjälp av mikroprocessorer, sensorer och aktuatorer. Studenterna kommer också att lära sig hur man integrerar sina fysiska gränssnitt med redan befintliga kommunikations nätverk.

En extern expertpanel kommer att bedöma och ge kritik på projektet utifrån en muntlig presentation av arbetet, projektets slutliga form samt hur projektet i slutändan ställts ut. En avvägning av dessa olika aspekter samt gruppens process och studentens deltagande avgör kursens resultat.

Arbetsformer

Kursen baseras på föreläsningar, individuellt arbete i form av laborationer och seminarier för designkritik och arbete I grupp under handledning.

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Commission of the European Communities (2009-06-18). COM(2009) 278 final
http://ec.europa.eu/information_society/policy/rfid/documents/commiot2009.pdf

Casaleggio Associati. (2011) The evolution of Internet of things.
http://www.casaleggio.it/pubblicazioni/Focus_internet_of_things_v1.81%20-%20eng.pdf

Harrison, S., and P. Dourish. 1996. Re-place-ing space: The role of place and space in collaborative systems. In Proceedings of the 1996 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work, 67–76. New York: ACM Press
http://portal.acm.org/citation.cfm?id=240193

Humphreys, L. Liao, Tony. (2011). Mobile Geotagging: Reexamining Our Interactions with Urban Space. Journal of Computer-Mediated Communication.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.2011.01548.x/abstract;jsessionid=165C27AE901C34E32CD72763DC452079.d01t01

Ishii, H., and B. Ullmer. 1997. Tangible bits: Towards seamless interfaces between people, bits, and atoms. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 234–241. New York: ACM Press
http://portal.acm.org/citation.cfm?id=258549.258715

Kursvärdering

I samband med kursens avslutning genomförs en kursvärdering, inriktad på att bedöma hur väl kursens utformning stöder studentens arbete att uppnå kursens lärandemål. Kursvärderingen är skriftlig.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen