Physical Prototyping 2: Personal Technologies

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KD322A-Programmering för interaktiondesign 1: Grundläggande programmeringKD323A-Programmering för interaktionsdesign 2: Objektorienterad programmeringKD325A-Programmering för interaktionsdesign 3: Interaktiva prototyperKD326A-Physical Prototyping 1: Tangible interfaces.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2013

Kurskod:
KD329A version 2
Engelsk benämning:
Physical Prototyping 2: Personal Technologies
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Interaktionsdesign
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på engelska. Dock kan undervisning på svenska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
17 april 2008
Fastställandedatum:
01 juli 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 september 2013
Ersätter kursplan fastställd:
09 maj 2008

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Interaktionsdesign, 180 hp och är en obligatorisk del i Kandidatexamen i Interaktionsdesign.

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KD322A-Programmering för interaktiondesign 1: Grundläggande programmeringKD323A-Programmering för interaktionsdesign 2: Objektorienterad programmeringKD325A-Programmering för interaktionsdesign 3: Interaktiva prototyperKD326A-Physical Prototyping 1: Tangible interfaces.

Lärandemål

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
-uppvisa grundläggande förståelse av hur elektroniska komponenter fungerar.
-förstå skillnaden mellan fysisk och kognitiv interaktion.
-beskriva kopplingar mellan elektroniska artefakter och virtuella interaktionsformer.
-uppvisa grundläggande förmåga att kritisk kunna reflektera över det egna arbetet.

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
-bygga en fungerande designprototyp med sensorer, motorer, högtalare.
-beskriva ett designsammanhang och en kontext för prototypen.
-beskriva designkoncept med hjälp av t.ex. videoprototyper, skisser och muntlig presentation.
-förstå hur resultaten lämpligast presenteras publikt.

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
-bidra till andras designprojekt med konstruktiv kritik.
-fungera, och ta ansvar för sin roll, i en projektgrupp.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Studenten blir examinerad genom:

- skriftlig tentamen.
- aktivt deltagande i 4 presentationer i seminarieform av fungerande prototyper.
- skriftlig slutrapport
- en uppsummerande projektpresentation,

När ovanstående examinationsmoment visat att studenten uppnått samtliga lärandemål på kursen ges betyget godkänd.

I de fall kursen examineras genom projektarbete kan enklare kompletteringar ske inom 14 dagar. Projektarbete bygger dock på samarbete, teamwork och process inom en grupp som sällan eller aldrig kan återskapas för den som inte klarat tentamen eller missat delar av arbetet. Om arbetet bedöms vara av sådan kvalitet att komplettering ej är möjligt hänvisas studenten till
att delta i projektet nästa gång kursen ges för att kunna examineras.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen innehåller fördjupad information om sensorteknologi som input till system med aktuatorer som outputs, teknologier för olika typer av informationsvisualisering (via bild men även via ljud och taktila gränssnitt), och kommunikationen från och till datasystem. Studenten kommer att lära sig att utveckla avancerade prototyper av system för interaktion med virtuella världar.

Vid kursens slut kommer studenten att kunna designa fysiska gränssnitt för fysisk interaktion, med hjälp av microprocessorer, sensorer och aktuatorer.

Detta är en praktisk designkurs där studenterna kommer att bli introducerade till många avancerade termer för att skapa funktionella fysiska prototyper, och den teoretiska bakgrund som möjliggör fördjupning i ämnet.

Det framtagna objektet måste representeras i ett i utställningssammanhang fysiskt och tidsmässigt passande format. En extern expertpanel kommer att bedöma och ge kritik på projektet utifrån en muntlig presentation av arbetet, projektets slutliga form samt hur projektet i slutändan ställts ut. En avvägning av dessa olika aspekter samt gruppens process och studentens deltagande avgör kursens resultat.

Arbetsformer

Kursen baseras på föreläsningar, individuellt arbete i form av labb och seminarier för designkritik, handledning samt en slututställning.

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Boradkar. P. (2010). Designing Things, A critical introduction to the culture of objects. Berg, Oxford. New York

Maeda. J. (2006). The Laws of Simplicity. MIT Press. Cambridge.

Kursvärdering

I samband med kursens avslutning genomförs en kursutvärdering, inriktad på att bedöma hur väl kursens utformning stöder studentens arbete att uppnå kursens lärandemål. Kursutvärderingen är skriftlig.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen