Forskning inom interaktionsdesign 2: Samtida forskningsinriktningar

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KD327A-Forskning i interaktionsdesign 1: Vetenskapsteori. För tillträde till termin 3 inom programmet Interaktionsdesign, 180 hp krävs avklarade kurser om minst 45 högskolepoäng inom programmet.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2014

Kurskod:
KD328A version 3
Engelsk benämning:
Research in Interaction Design 2: Current topics in interaction design
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Interaktionsdesign
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 september 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
20 januari 2014
Ersätter kursplan fastställd:
01 december 2010

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KD327A-Forskning i interaktionsdesign 1: Vetenskapsteori. För tillträde till termin 3 inom programmet Interaktionsdesign, 180 hp krävs avklarade kurser om minst 45 högskolepoäng inom programmet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Interaktionsdesign och är en obligatorisk del i Kandidatexamen i Interaktionsdesign.

Innehåll

Det grundläggande syftet med kursen är att förbereda studenterna på att självständigt arbeta med forskningsprojekt inom interaktionsdesign. Fokus ligger på forskningsprocessens hantverk vilket inkluderar: Formulering av forskningsfråga, koppling till tidigare forskning, val av metod, utförande av studie, presentation av resultat och kritik av andras arbeten. Särsklid vikt läggs vid frågor kring vad som särskiljer designforskning och vilken typ av frågor som lämpar sig för studier utförda av interaktionsdesigners. Vissa moment utförs praktiskt medan andra studeras genom exempel eller annan litteratur.

Lärandemål

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • koppla vetenskapsteoretiska och designteoretiska resonemang till planering och utförande av forskningsprojekt inom interaktionsdesign. (1)
  • uppvisa fördjupad kunskap om väsentliga empiriska metoder inom designforskning. (2)

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • beskriva och avgränsa en forskningsfråga och tillämpa lämpliga teorier och metoder för att undersöka den. (3)
  • självständigt söka och utvärdera teoretiska och metodologiska källor. (4)
  • relatera sitt arbete till befintlig forskning inom ämnet på ett självständigt och kritiskt sätt. (5)
  • beskriva och belägga metodologiska och teoretiska val och arbetsformer i rapportform. (6)
  • presentera forskning i vedertaget akademiskt format. (7)

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • förstå och deltaga i den akademiska kvalitetssäkringsprocessen. (8)
  • samarbeta med övriga gruppmedlemmar i genomförande av mindre projekt. (9)

Arbetsformer

Kursen baseras på föreläsningar, seminarier, presentationer och grupparbete.

Bedömningsformer

Examinationen utgörs av aktivt deltagande i diskussioner och andra obligatoriska uppgifter enligt lärarens anvisningar, samt för det andra av en individuellt skriven essä. Faktorer som tas i beaktande vid betygsättning är:

-aktivt deltagande i seminarier där exempel från tidigare studier diskuteras med avseende på teori och metod. (1, 2)

-inlämning av kortare texter där studenten applicerar sina kunskaper på ett ämne av relevans för disciplinen interaktionsdesign. (1-7,9)

-presentation av uppgifter. (1-5,9)

-konstruktiv kritik på andra studentarbeten och presentationer. (8)

En summativ bedömning och sltgiltig examination sker vid kursens slut. Möjlighet till omexamination erbjuds i anslutning till kursens slut, innan nästa termin börjar och vid nästföljande kurstillfälle . Beroende på vilka lärandemål som ej uppfyllts och vilka brister som föreligger kan det bli aktuellt att hänvisas studenten till nästa kurstillfälle för att kunna examineras.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Val av litteratur styrs av vilket forskningsområde som studenter väljer vid kursens start. Nedanstående text rekommenderas dock som referenslitteratur för samtliga studenter.

Denscombe, Martyn (2009) Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.

Kursvärdering

I samband med kursens avslutning genomförs en kursutvärdering, inriktad på att bedöma hur väl kursens utformning stöder studentens arbete att uppnå kursens lärandemål.

Kursutvärderingen är skriftlig.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen