Forskning inom interaktionsdesign 2: Samtida forskningsinriktningar

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KD327A-Forskning i interaktionsdesign 1: Vetenskapsteori. För tillträde till termin 3 inom programmet Interaktionsdesign, 180 hp krävs avklarade kurser om minst 45 högskolepoäng inom programmet.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2009, höst 2008

Kurskod:
KD328A version 1
Engelsk benämning:
Research in Interaction Design 2: Current topics in interaction design
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Interaktionsdesign
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
17 april 2008
Fastställandedatum:
09 maj 2008
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2008

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Interaktionsdesign och är en obligatorisk del i Kandidatexamen i Interaktionsdesign.

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: KD327A-Forskning i interaktionsdesign 1: Vetenskapsteori. För tillträde till termin 3 inom programmet Interaktionsdesign, 180 hp krävs avklarade kurser om minst 45 högskolepoäng inom programmet.

Lärandemål

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

-dokumentera en ingående kännedom över de väsentligaste vetenskapsteoretiska och designteoretiska grunderna som har relevans for fältet interaktionsdesign.
-uppvisa fördjupad kunskap om väsentliga empiriska metoder och deras implikationer vid olika användningsområden.

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

-tillämpa kunskapen genom att använda den i det akademiska paper som beskriver forskningskontexten som projektet arbetar inom.
-beskriva och avgränsa en forskningsfråga och tillämpa lämpliga teorier och metoder för att undersöka den.
-relatera sitt arbete till befintlig forskning inom ämnet på ett självständigt och kritiskt sätt. Detta ska demonstreras genom att studenten ska kunna diskutera ämnet genom referenser utifrån den akademiska litteraturen.
-presentera sina forskningsresultat i ett godkänt akademiskt format, i detta fall ett short paper på engelska.

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

-kunna ge och ta konstruktiv kritik

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examinationen utgörs för det första av ett aktivt deltagande i diskussioner och andra obligatoriska uppgifter enligt lärarens anvisningar, samt för det andra av en individuellt skriven essä. Faktorer som tas i beaktande vid betygsättning är:

-aktivt deltagande i seminarium där studenten ska argumentera för de olika vetenskapsteoretiska och designteoretiska grunderna i den använda kurslitteraturen.
-inlämning av en short paper där studenten applicerar sina kunskaper på valfritt ämne av relevans för disciplinen interaktionsdesign och som godkänts av handledare.
-presentation av short paper.
-konstruktiv kritik på någon annans short paper.
När ovanstående kriterier uppfylls på ett tillfredsställande sätt ges betyget godkänd.

I de fall kursen examineras genom projektarbete kan enklare kompletteringar ske inom 14 dagar. Projektarbete bygger dock på samarbete, teamwork och process inom en grupp som sällan eller aldrig kan återskapas för den som inte klarat tentamen eller missat delar av arbetet. Om arbetet bedöms vara av sådan kvalitet att komplettering ej är möjligt hänvisas studenten till
att delta i projektet nästa gång kursen ges för att kunna examineras.

Innehåll eller kursinnehåll

Det grundläggande syftet med den här kursen är att studenten ska få möjligheten att bekanta sig med och arbeta med en forskningskontext inom interaktionsdesign. Efter avslutad kurs ska studenten kunna tillämpa kunskapen genom att använda den i det akademiska paper som beskriver forskningskontexten som projektet arbetar inom. I uppgiften som studenter arbetar med ingår en empirisk och designorienterad undersökning som utförs självständigt av gruppen med handledning från forskare från forskningsområdet. Studenten ska kunna beskriva och avgränsa en forskningsfråga och tillämpa lämpliga teorier och metoder för att undersöka den.

Studenten ska kunna relatera sitt arbete till befintlig forskning inom ämnet på ett självständigt och kritiskt sätt. Detta ska demonstreras genom att studenten ska kunna diskutera ämnet genom referenser utifrån den akademiska litteraturen. Studenten ska kunna presentera sina forskningsresultat i ett godkänt akademiskt format, i detta fall ett short paper på engelska. Slutligen ska studenten visa förståelsen för behovet av god designkritik i designen av interaktionen mellan människa och dator genom att tillämpa den genom kritik av någon annans arbete.

Efter en introduktion till olika forskningsuppgifter och aktuella kontexter kommer studenten att arbeta i grupper om 3-4 personer. Varje grupp kommer att få en handledare. Kursen avslutas med formella presentationer och kritik av undersökningen. Det är obligatoriskt att avsluta kursen med att skriva ett short paper som kan skickas in till en vetenskaplig tidskrift eller konferens.

Arbetsformer

Kursen baseras på föreläsningar, handledning, presentationer och arbete med ett short paper.

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Val av litteratur styrs av vilket forskningsområde som studenter väljer vid kursens start.

Kursvärdering

I samband med kursens avslutning genomförs en kursutvärdering, inriktad på att bedöma hur väl kursens utformning stöder studentens arbete att uppnå kursens lärandemål. Kursutvärderingen är skriftlig.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen