Metoder för interaktionsdesign 3: Tjänstedesign

Sammanfattning

Behörighetskrav

Antagen till Interaktionsdesign, 180 hp med avklarade kurser om minst 75 högskolepoäng inom programmet.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2015, vår 2014, vår 2013, vår 2012

Kurskod:
KD326B version 1
Engelsk benämning:
Methods for Interaction Design 3: Service Design
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Interaktionsdesign
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
11 mars 2010
Fastställandedatum:
02 december 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
16 januari 2012

Kursbeskrivning

Kursen undersöker vad den framväxande disciplinen tjänstedesign innebär för designer, företag och samhälle. I dag står tjänstesektorn för en stor del av produktionen i Europa. Men tjänster har fram till idag sällan varit designade i den bemärkelse som industriella produkter har varit. Tjänstedesign syftar till att skapa tjänster som både är attraktiva och funktionella för brukaren och för tjänsteförmedlare över tid.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Obligatorisk kurs inom programmet Interaktionsdesign 180 hp.

Förkunskapskrav

Antagen till Interaktionsdesign, 180 hp med avklarade kurser om minst 75 högskolepoäng inom programmet.

Lärandemål

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för vad en tjänst är och tjänsters roll i samhällsekonomin, i hållbar utveckling och i social förändring. (lärandemål 1)
  • redogöra för hur man med designmetoder kan skapa attraktiva och funktionella tjänster. (lärandemål 2)

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • utifrån en given situation ge förslag på hur en tjänst kan lösa problem eller tillfredsställa behov (lärandemål 3)
  • utveckla förslag på en tjänst i samarbete med andra (lärandemål 4)
  • analysera en brukares olika steg i en tjänst och gestalta dessa på olika sätt (lärandemål 5)
  • identifiera olika viktiga kontaktpunkter mellan brukare och tjänsteförmedlare och ge förslag på hur de ska designas (lärandemål 6)
  • gestalta och visa hur tjänsten fungerar genom prototyp av olika viktiga kontaktpunkter (lärandemål 7)

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • reflektera över hur kursens innehåll kan tillämpas praktiskt i förhållande till interaktionsdesign (lärandemål 8)
  • tillämpa kursens kunskap för att konstruktivt peka på och formulera nya möjligheter (lärandemål 9)

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Lärandemål 1, 2, 8 och 9 examineras genom muntlig och skriftlig framställning, i grupp och enskilt.
Lärandemål 3-7 examineras genom muntlig och skriftlig framställning, i grupp och enskilt, samt genom gestaltande arbete i grupp.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen innehåller särskilt
-Introduktion till tjänstedesign
-Analys av existerande tjänster
-Seminarium kring centrala begrepp
-Tjänsters beståndsdelar (e.g. kontaktpunkter/touchpoints)
-Tjänstedesignerns metod och verktyg (e.g. fältarbete, mappings, processkarta, co-design med centrala aktörer, prototyping av service upplevelser, etc)
-Introduktion till produkt-tjänste-systemer
-Introduktion till IT-tjänster, social innovation och hållbar utveckling
-Projektarbete i grupp
-Projektredovisning

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, workshops och projektarbete i grupp. Kursen bygger på studentaktivt och projektbaserat lärande. Utöver schemalagd arbetstid förväntas studenten/gruppen arbeta självständigt med kompletterande informationssökning och kunskapsinhämtning. Studenten/gruppen förväntas också att söka kontakt med relevanta externa centrala spelare, experter, organisationer eller företag. Lärarna bidrar med processguidning och handledning.

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Stickdorn, Marc och Schneider, Jakob (eds.) (2010) This is Service Design Thinking. Bis Publishers.
Saffer, Dan (2007) Designing for Interaction, New Riders (Chapter 8: Service Design). (In the second Edition from 2009 the contents of this chapter has been merged into the other chapters).

Jégou, François & Manzini, Ezio (2008) Collaborative Services: Social innovation and design for sustainability. Edizioni Poli.Design. p. 31-43. Download the book for free at: www.sustainable-everyday.net/main/?page_id=26
Miettinen, Satu & Koivisto, Mikko (Eds.) (2009) Designing Services with Innovative Methods. University of Art & Design in Helsinki. E.g. p. 10-25
Moggridge, Bill (2007) Designing Interactions. The MIT Press. Chapter 6: Services.

Andra resurser
Botsman, Rachel & Rogers, Roo (2010) What’s Mine Is Yours – The Rise of Collaborative Consumption. Harper Collins
Cipolla, Carla (2009) Relational services: service design fostering sustainability and new welfare models. Procedings of the 2nd International Symposium on Sustainable Design (II ISSD) Sau Paulo (Can be downloaded here: portal.anhembi.br/sbds/anais/ISSD2009-015.pdf)
Heapy, Joe och Parker, Sophia Demos (2006) The Journey to the Interface. (PDF från /www.enginegroup.co.uk/projects/products)
Moritz, Stefan (2005) Service Design – Practical access to an evolving field, London. Can be downloaded from: stefan-moritz.com
Design for Service (PDF från /www.enginegroup.co.uk/projects/products)

Links
• www.enginegroup.co.uk
• www.livework.co.uk
• www.ideo.com
• www.1508.dk
• www.transformatordesign.se
• www.participle.net
• www.mind-lab.dk/en
• www.designcouncil.org.uk

Sites with good suggestions of how to practically work as service designers:
• www.servicedesigntools.org
• www.maketools.com

Sites where networks of service designers interact and share ideas and concerns:

• service-design-network.org (incl. ‘Touchpoint’–the main journal of service design)
• designforservice.wordpress.com

Kursvärdering

I samband med kursens avslutning genomförs en kursvärdering inriktad på att bestämma hur väl kursens utformning stöder studentens arbete att uppnå kursmålen. Kursvärderingen är muntlig och/eller skriftlig.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen