Programmering för interaktionsdesign 3: Interaktiva prototyper

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Programmering för interaktionsdesign 1: Grundläggande programmering (7.5 hp)
och
Programmering för interaktionsdesign 2: Objektorienterad programmering (7.5 hp)

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2010, vår 2009

Kurskod:
KD325A version 1
Engelsk benämning:
Programming for Interaction Design 3: Interactive prototypes
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Interaktionsdesign
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
08 mars 2007
Fastställandedatum:
16 november 2007
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
18 januari 2008

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Interaktionsdesign och är en obligatorisk del i Kandidatexamen i Interaktionsdesign.

Förkunskapskrav

Programmering för interaktionsdesign 1: Grundläggande programmering (7.5 hp)
och
Programmering för interaktionsdesign 2: Objektorienterad programmering (7.5 hp)

Lärandemål

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE:
Studenten skall efter kursen:
• förstå samspelet mellan användargränssnitt
och underliggande logik.

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA
Studenten skall efter kursen:
• kunna konstruera en komplett applikation med ett flertal vyer.
• kunna konstruera de erforderliga objekt till applikationen.
• Ha förmåga att tänka samt resonera objektorienterat runt ett problem.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH VÄRDERINGSFÖRMÅGA
Studenten skall efter kursen:
• kunna utveckla interaktiva applikationer i ett samspel med relevanta användarcentrerade designmetoder

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Studenten blir examinerad genom:
• Inlämning av laborationer där studenten skall visa sin förmåga att skapa
prototyper som demonstrerar studentens förståelse for design- och teknikintegration.
• Skriftligt och muntligt kritisera samt analysera enklare applikationer.
• Aktivt deltagande i ett projektarbete där studenterna tillsammans ska arbeta med att utveckla en applikation med ett flertal vyer.
• En projektpresentation där studenten argumenterar för sina designval.
• Slutlig projektrapport med källkod, skärmdumpar och referenser till vald kurslitteratur

När ovanstående kriterier uppfylls på ett tillfredsställande sätt ges
betyget godkänd.

Innehåll eller kursinnehåll

I kursen ska studenten övas i att applicera sina grundläggande programmeringskunskaper på mer omfattande applikationer, dels genom att analysera och kritisera existerande applikationer, dels genom att själv lösa interaktionsdesignuppgifter.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar laborationer samt projektarbete. Kursen avslutas med ett större projekt.

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Cooper, Alan, About Face 3 The essentials of interaction design (2007). Wiley Indianapolis Indiana

Skansholm, Jan, Java direkt med Swing (2004). Studentlitteratur AB

Kursvärdering

I samband med kursens avslutning genomförs en kursutvärdering, inriktad på att bedöma hur väl kursens utformning stöder studentens arbete att uppnå kursens lärandemål. Kursutvärderingen är skriftlig.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Lars Holmberg, Kursansvarig
Telefon: 040-6657546