Media Design 2: 3D modelling and digital environments

Sammanfattning

Behörighetskrav

Antagen till Interaktionsdesign, 180 hp.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2012, höst 2011, höst 2010

Kurskod:
KD324B version 1,1
Engelsk benämning:
Media Design 2: 3D modelling and digital environments
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Interaktionsdesign
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
08 april 2010
Fastställandedatum:
15 juni 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
03 september 2012
Ersätter kursplan fastställd:
18 maj 2010

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är valfri för Kandidatexamen i interaktionsdesign och ingår i Interaktionsdesign, 180 hp.

Förkunskapskrav

Antagen till Interaktionsdesign, 180 hp.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten:
- kunna förstå grundläggande digital 3D-terminologi.
- kunna förstå och översiktligt beskriva arbetsmetoder för digital 3D-produktion.

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs förväntas studenten:
- kunna visualisera koncept med hjälp av 3D-program.
- kunna hantera modellering, texturering och rendering på grundläggande nivå.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Efter genomgången kurs ska studenten:
-visa förmåga att arbeta självständigt och att förhålla sig professionellt.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Studentens studieprestation blir bedömd genom:
• Individuell redovisning av övningsuppgifter. (Lärandemål 3 och 4)
• Deltagande i diskussioner kring terminologi, arbetsmetoder och resultat. (Lärandemål 1 och 2)
• Deltagande vid obligatorisk undervisning ingår som del av examination. (Lärandemål 1 och 2)

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen bedrivs i workshopform och behandlar 3D-systemkunskap med övningar där studenten lär sig grundläggande hantering av 3D tekniker, dess olika användningsområden samt hantering. Genomgång sker här av grundläggande terminologi inom området. Studenten praktiserar ovan kunskaper genom att modellera, texturera och rendera.

Arbetsformer

Kursen baseras på föreläsningar, workshops samt handledning och diskussion, individuellt och i grupp.

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Gahan, Andrew (2011). 3ds Max Modeling for Games: Insider's Guide to Game Character, Vehicle, and Environment Modeling: Volume I (2nd edition), Focal Press.

Aktuellt digitalt kunskapsmaterial kommer dessutom att delas ut i samband med de olika kursmomenten.

Kursvärdering

Kursutvärdering sker i skriftlig form vid kursens slut.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Simon Niedenthal, kursansvarig
Telefon: 040-6657164