Programmering för interaktiondesign 1: Grundläggande programmering

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Antagen till utbildningsprogrammet Interaktionsdesign, 180 högskolepoäng.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2014, höst 2013

Kurskod:
KD322A version 4
Engelsk benämning:
Programming for Interaction Design 1: Basic structures and concepts
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Interaktionsdesign
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
13 april 2007
Fastställandedatum:
14 juni 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 september 2013
Ersätter kursplan fastställd:
15 juni 2012

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår som en obligatorisk del i Kandidatexamen med huvudområde Interaktionsdesign.

Förkunskapskrav

Antagen till utbildningsprogrammet Interaktionsdesign, 180 högskolepoäng.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten ha utvecklat kunskap och förståelse:

• Att kunna förstå de grundläggande principerna inom programmering.

• Förstå, kommentera samt förklara andras kod.

Efter genomgången kurs förväntas studenten ha utvecklat färdighet och förmåga:

• Kunna använda standardkonstruktioner som primitiva variabler, arrayer och strängar

• Kunna flödesreglering med if, for eller while.

• Ha förmåga att lösa enklare interaktionsproblem genom att bryta ner problemet i delar samt kunna realisera lösningen i kod.

Efter genomgången kurs förväntas studenten ha utvecklat följande värderingsförmågor och förhållningssätt:

• Kunna analysera samt kritisera enklare program ur olika perspektiv, bl a användarperspektiv.

• Visa öppenhet för att dela med sig av sina kunskaper.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Studenten blir examinerad genom:

  • Laborationsrapport där studenten skall visa sin förmåga att på ett tillfredställande sätt använda de element och konstruktioner som ingår i kursen.
  • Aktivt deltagande i seminarier där studenten skall visa förmåga att på ett tillfredställande sätt läsa och förstå andras kod.
  • Aktivt deltagande i ett projektarbete där studenterna tillsammans ska arbeta med att utveckla ett enklare program.
  • Projekt examineras genom en prototyp som har fungerande interaktion och som demonstrerar studenternas förståelse for design- och teknikintegration.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen skall ge grundläggande kunskaper i programmering. Kursen syftar till att utveckla studenternas förmåga att själva designa samt bygga enklare program. Studenterna skall också utveckla sin förmåga att ur olika perspektiv, bland annat användarperspektiv, kritiskt granska andra program.

Kursen är en introduktion till programmering där fokus ligger på interaktionsdesign och programmering.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, seminarier samt projektarbete.

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Casey Reas and Ben Fry,”Getting Started with Processing (2010)”, O’Reilly Media

Kursvärdering

Skriftlig kursvärdering sker vid kursens slut.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen