Mediadesign 1: Visuell kommunikation

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Antagen till programmet Interaktionsdesign, 180 högskolepoäng.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2012, höst 2011

Kurskod:
KD321A version 2
Engelsk benämning:
Media Design 1: Visual Communication
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Interaktionsdesign
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
13 december 2006
Fastställandedatum:
15 juni 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
03 september 2012
Ersätter kursplan fastställd:
09 juni 2011

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår som obligatorisk del i Kandidatexamen med huvudområde Interaktionsdesign.

Förkunskapskrav

Antagen till programmet Interaktionsdesign, 180 högskolepoäng.

Lärandemål

I. Skissande för kommunikation och uttryck (2.5hp)
A. Kunskap och förståelse:
Efter avslutad kurs ska studenten
[1] uppvisa en förståelse för de grundläggande principerna för perspektiv och form

B. Färdighet och förmåga:
Efter avslutad kurs ska studenten
[2] kunna skissa enkla miljöer, föremål och mänskliga gestalter
[3] ha förvärvat de kunskaper för att visuellt skapa och kommunicera idéer med lämpliga skisser och skissteknik
[4] ha utvecklat sin förmåga att använda skissen vid problemlösning och personligt uttryck

C. Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Efter avslutad kurs ska studenten
[5] visa förmåga att arbeta självständigt och på ett professionellt sätt

II. Visuell kommunikation, media, foto och rörlig bild (2.5hp)
A. Kunskap och förståelse:
Efter avslutad kurs ska studenten
[6] förstå grundläggande principer och begrepp inom visuell kommunikation, komposition, ”image making” och berättande
[7] ha förvärvat en översikt över den historiska utvecklingen av det fotografiska mediet
[8] förstå hur medier utvecklas, samt styrkor och svagheter i olika medier.

B. Färdigheter och förmåga:
Efter avslutad kurs ska studenten
[9] kunna tillämpa de grundläggande principerna för fotografering inom en viss genre
[10] kunna planera och genomföra en kort videoberättelse.

C. Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Efter avslutad kurs ska studenten
[11] kunna visa på förmåga att arbeta på ett professionellt sätt

III. Grundläggande prototyper för webben (2.5hp)
A. Kunskap och förståelse:
Efter avslutad kurs ska studenten
[12] förstå syftet med och processen att skapa wireframes för interaktion på webben, samt att kunna kommunicera sin wireframe-design.
[13] förstå och kunna beskriva uppbyggnaden av ett ” content management system”

B. Färdighet och förmåga:
Efter avslutad kurs ska studenten
[14] kunna skapa enkla wireframes
[15] kunna implementera en enkel wireframe i ett ”content management system”

C. Värderingar och attityder
[16] Efter avslutad delkurs ska studenten kunna visa förmåga att arbeta med en wireframe på ett professionellt sätt.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

I. Skissande för kommunikation och uttryck (2.5hp):
Lärandemål [1-5] kommer att examineras vid 1 kritikseminarium där studenten visar och diskuterar sina och andra studenters teckningar.
II. Visuell kommunikation, media, foto och rörlig bild (2.5hp):
Lärandemål [9-11] examineras vid genomförande av 2 kritikseminarier där både individuella muntliga presentationer bedöms i imagemaking och med hur gruppen genomfört sina uppdrag i rörlig bild.
Lärandemål [6-8] examineras genom en skriftlig hemtentamen där kurslitteraturen examineras.

III. Grundläggande prototyper för webben (2.5hp)
Lärandemål [12, 14, 16 ] examineras genom inlämning och bedömning av individuell wireframe uppgift.
Lärandemål [13, 15] examineras genom inlämning och bedömning av individuell content management uppgift.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen är uppdelad i tre delar:
I. Skissande för kommunikation och uttryck (2.5hp)
II. Visuell kommunikation, media, foto och rörlig bild (2.5hp)
III. Grundläggande prototyper för webben (2.5hp)

Arbetsformer

Kursen baseras på föreläsningar, demonstrationer, övningar och designkritik.

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur:
Mccloud, Scott (1994). "Understanding Comics." Harper Collins, New York

Kompendium som innehåller:
Bordwell, David and Kristin Thompson (2008). From “Film Art: an Introduction.” McGraw Hill, New York

Edwards, Betty (1999). From “The New Drawing on the Right Side of the Brain.” Tarcher.

Manovich, Lev (2001). From “The Language of New Media.” MIT Press, Cambridge MA.

Mitchell, William (1998). From “The Reconfigured Eye.” MIT Press, Cambridge MA.

Montague, John (1998). From “Basic Perspective Drawing - A Visual Approach.” John Wiley & Sons.

Mullet, Kevin and Darrel Sano (1995). From “Designing Visual Interfaces.” Prentice Hall, Mountain View CA

Szarkowski, John (2007). From “The Photographer’s Eye.” The Museum of Modern Art,

Kursvärdering

Skriftlig utvärdering sker vid kursens slut.

Övrigt

Undervisning sker på svenska och engelska.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen