Designperspektiv

Sammanfattning

Kursen Designperspektiv placerar designerns yrkesroll i relation till samhällsutmaningar. Genom arbetet med ett kritiskt undersökande designprojekt skapar studenterna en förståelse av diskursers relation till visualitet och design. Kursen framhåller formgivningens möjligheter och utmaningar i relation till makt och etik, och betonar designerns samhällsansvar.

Behörighetskrav

Minst 45 hp inom huvudområdet Grafisk design.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019, höst 2018

Kurskod:
KD317B version 1,1
Engelsk benämning:
Design Perspective
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
29 maj 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
14 december 2016

Förkunskapskrav

Minst 45 hp inom huvudområdet Grafisk design.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Grafisk design och är en obligatorisk del i Kandidatexamen i Grafisk design.

Syfte

Kursen Designperspektiv placerar designerns yrkesroll i relation till samhällsutmaningar. Genom arbetet med ett kritiskt undersökande designprojekt skapar studenterna en förståelse av diskursers relation till visualitet och design. Kursen framhåller formgivningens möjligheter och utmaningar i relation till makt och etik, och betonar designerns samhällsansvar.

Lärandemål

  1. Att kunna anlägga ett kritiskt perspektiv på designverksamhet, och relatera den till samhällsutmaningar
  2. Visa förmåga att kritiskt resonera kring designens roll i offentlig och privat maktutövning, samverkan och deltagande.
  3. Visa förmåga att värdera och kommunicera sin egen tillhörighet, samt problematisera sina utgångspunkter i valsituationer.
  4. Att kunna motivera designbeslut grundat i en kritisk analys av uppdragets förutsättningar
  5. Att kunna väga egna utgångspunkter i relation till önskemål från medarbetare och motparter.
  6. Kunna argumentera för och emot en ståndpunkt, och ge konstruktiv kritik.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och arbete i grupp.

Bedömningsformer

Skriftlig tentamen 2 hp. (Lärandemål 1,2,3)
Kritiskt undersökande designprojekt 5,5 hp. (1,2,3,4,5,6)

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Fry, Tony (2012) Becoming human by design. Berg Publishers.


Referenslitteratur
Buchanan, Richard (1992) Wicked Problems in Design Thinking http://web.mit.edu/jrankin/www/engin_as_lib_art/Design_thinking.pdf (retrieved 20161024)

Hacken, Teli and Andrews (2016) Beyond Capital, Routledge (Utdrag PDF)

Haraway, Donna (1988) The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective, http://www.staff.amu.edu.pl/~ewa/Haraway,%20Situated%20Knowledges.pdf (retrieved 20161024)

Thorpe, Ann (2009) The Context of 'Low Product': How Designers Can Help Articulate a New Social Language. Core , 77. http://www.core77.com/posts/13623/ (retrieved 20161010)

Tonkinwise, Cameron (2013) Design Away, https://www.academia.edu/3794815/Design_Away_Unmaking_Things (retrieved 20161024)

Weizman, Eyal (2016) Are They Human?, http://www.e-flux.com/architecture/superhumanity/68645/are-they-human/ (retrieved 20161010)

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra
sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,

Anmälan

11 november 2019 - 19 januari 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program