Grafisk design II

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grafisk design 1 (15 hp) samt antagen till programmet Design och visuell kommunikation/Grafisk design.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2019, vår 2018, vår 2017

Kurskod:
KD314A version 2
Engelsk benämning:
Graphic Design II
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Grafisk design
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
16 november 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
16 januari 2017

Förkunskapskrav

Grafisk design 1 (15 hp) samt antagen till programmet Design och visuell kommunikation/Grafisk design.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Design och visuell kommunikation och är en obligatorisk del i Kandidatexamen i Grafisk design.

Innehåll

Grafisk design II är en bred kurs som tar upp många aspekter av grafisk design. Studenterna arbetar med en serie mindre projekt som leder fram till ett större projekt som utförs i grupp. Undervisningen sker genom föreläsningar, handledning, seminarier, studiebesök och uppdrag.
I denna kurs introduceras portfolio som ett sätt att presentera designarbeten, en vidareutveckling av den pedagogiska portfolion i Grafisk design I.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:
-kunna välja ut, beskriva och analysera några design- och konsthistoriska exempel (1),
-visa förmåga att planera och genomföra en designprocess, individuellt och i samarbete med gruppmedlemmar (2),
-kunna utforma ett helhetskoncept kring en produkt: koncept, fysisk form, grafisk formgivning, förpackning och visuell presentation (3),
- visa förståelse för textens betydelse i typografi. Arbeta strukturerat med tillämpad typografi, och kunna använda gridsystem (4),
- kunna presentera designlösningar genom visuellt material, text och muntliga presentationer (5),
- Kunna ge och ta emot konstruktiv kritik i muntlig och skriftlig form (6).

Arbetsformer

Undervisningen baseras på föreläsningar, seminarier och praktiska övningar, både individuella och i grupp. Efter varje avslutad uppgift utvärderar studenten sitt eget lärande genom minute papers eller skriftliga reflektioner. Att samla och samtala kring studentens portfolio är också en del av undervisningen.

Bedömningsformer

Designhistoria (2 hp). Examineras genom en skriftlig uppgift som behandlas i seminarium. (Lärandemål 1 och 6)
Designprojekt: Koncept, form, förpackning (4 hp). Examineras genom muntlig redovisning, utställning av projekt, och presentation i portfolio. (Lärandemål 2,3,5,6)
Typografi (3 hp): muntlig redovisning av designprojekt + presentation i portfolio. (Lärandemål 4)
Portfolio (6 hp) Examinationsmomentet avser både studentens förmåga att sammansätta och tala kring arbeten i sin portfolio. Några kortare projekt och övningar i kursen examineras enbart genom portfolion. (Lärandemål 3,5,6)
Omexaminationer sker i huvudsak skriftligt eller genom portfolio.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lupton, E. (2004). Thinking with Type: A Critical Guide for Designers, Writers, Editors, and Students. New York: Princeton Architectural Press.

Poehlen, J. (2015). Letter Fountain on Printing Types. Taschen.

Vihma, S. (2003). Designhistoria - en introduktion. Stockholm:Raster förlag.

Wikberg Nilsson, Å., Törlind, P., Ericson, Å. (2015). Design – process och metod. Lund: Studentlitteratur.


Rekommenderad litteratur
Meggs, P. & Purvis, A. (2012). Meggs’ History of Graphic Design. Hoboken, New Jersey: John Wiley.

Sayre, H. M. (2005). Writing about Art. Pearson Prentice Hall

Ask, S. (2011). Hållbara texter: grunderna för formellt skrivande. Stockholm: Liber.

Rieneker, L. och Stray Jørgensen, P. (2014, eller tidigare upplagor). Att skriva en bra uppsats. Stockholm: Liber.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra
sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,

Anmälan

21 januari 2019 - 09 juni 2019 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program