Visuell kommunikation I

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Kursplan för studenter höst 2015, höst 2014, höst 2013

Kurskod:
KD312C version 1
Engelsk benämning:
Visual Communication I
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Grafisk design
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
01 mars 2013
Fastställandedatum:
07 mars 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 september 2013

Kursbeskrivning

Kursen introducerar grafisk design som vetenskapligt kunskapsområde. Fokus ligger på kognition, perception och semiotik som grundlag för att förstå och resonera kring visuell kommunikation. Utöver det får studenterna träning i bildanalys, informationssökning och akademiskt skrivande.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i generell examen på grundnivå.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra översiktligt för kunskapsområdet grafisk design, och beskriva hur olika typer av kunskap formar grafisk design som profession och som vetenskapligt ämne (1).
  • översiktligt beskriva semiotisk teori och begrepp (2).
  • redogöra för hur människors kognition och perception skapar förutsättningarna för visuell kommunikation (3).

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • nvända bibliotek och databaser för att söka litteratur och forskningsartiklar inom huvudområdet grafisk design (4).
  • producera en forskningsöversikt kring ett problemområde inom grafisk design (5).

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • diskutera vad som utmärker vetenskaplig kunskap i relation till andra kunskapsformer (6).
  • jämföra och analysera olika typer av kunskapsbidrag, och diskutera deras vetenskapliga status (7).

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Kursen examineras genom att studenten ska skriftligt och muntligt sammanfatta och presentera kursens olika teman vid två litteraturseminarier där lärandemål (1) (2)och (6) examineras. (Litteraturseminarier 3 hp)

I grupp examineras studenten genom att hon deltar i att genomföra en bildanalys som redovisas i form av en skriftlig rapport och presenteras på ett seminarium där lärandemål (3) examineras. (Bildanalys 1,5 hp)

Varje student examineras också genom en individuell skriftlig kunskapsöversikt som presenteras vid ett seminarium där lärandemål (4), (6) och (7) examineras. Under detta seminarium opponerar också studenten på andra medstudenters arbeten. (Forskningsöversikt 3 hp)

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen är uppdelad i tre delar:

Teori:// Delen består av föreläsningar kring huvudområdet grafisk design, kognition och perception. Även semiotik, socialsemiotik och multimodalitet kommer att behandlas. Examineras genom två litteraturseminarier.

Bildanalys:// Under denna del av kursen behandlas några olika metoder för hur bildanalyser kan genomföras.

//Forskningsöversikt:// Denna del av kursen är introduktion till vetenskapligt arbete och kunskapsteori. Under kursdelen ingår också en introduktion till informationssökning.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ejvegård, Rolf (2009)Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur

Kress, Gunther och van Leeuwen, Theo (2006). Reading Images: Grammar of Visual Design. London: Routledge.

Ware, Colin (2010). Visual Thinking for Design. Morgan Kaufman

Referenslitteratur
Följande titlar rekommenderas för fördjupning i kursens olika moment, men ingår inte i kurslitteraturen:

Hansson, Bengt (2011). Skapa vetande: vetenskapsteori från grunden. Lund: Studentlitteratur

Jewitt and van Leeuwen, eds.(2001) Handbook of Visual Analysis. Sage

Kjörup, Sören (2004). Semiotik. Lund: Studentlitteratur.

Dessutom tillkommer vetenskapliga artiklar och annan läsning under kursen.

Kursvärdering

Skriftlig kursutvärdering sker i slutet av kursen.