Teckning och visuell gestaltning

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2019, höst 2018

Kurskod:
KD311A version 5
Engelsk benämning:
Drawing and visual creative practices
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Grafisk design
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 maj 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
10 juni 2016

Förkunskapskrav

Antagen till programmet Grafisk design, 180 högskolepoäng.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Design och visuell kommunikation och är en obligatorisk del i Kandidatexamen i Grafisk design.

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten en grundläggande förståelse kring teckning och visuell kommunikation. Studenten utvecklar grundläggande kunskaper och färdigheter inom teckning och skiss genom att lära sig några av de vanligaste förekommande teknikerna.

Innehåll

 • Handskissning
 • Perspektivlära
 • Kognitiva aspekter på teckning och visuell kommunikation

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:

 • Kunna redogöra för grundläggande teorier kring kognition och perception i relation till visuell gestaltning och kommunikation (1).
 • Kunna resonera kring olika genrer av teckningar (t.ex. designskisser, observationsstudier, serieteckningar) och sambanden mellan estetik och funktion (2)
 • Visa en översiktlig kunskap om olika typer av material, uttryck och tekniker för teckning. (3)
 • Kunna planera och genomföra ett teckningsprojekt genom flera steg. (4)
 • Visa förmåga att konstruktivt bidra till diskussionen om egna och andras verk under designredovisningar (5)

Arbetsformer

 • Föreläsningar
 • Arbetsuppgifter som utförs självständigt, i vissa fall med handledning
 • Redovisningar och diskussioner av studenters arbetsuppgifter
 • Skriftliga uppgifter med fokus på reflektion kring det egna arbetet

Bedömningsformer

Teckningsworkshop (3 hp)
Examineras genom portfoliogenomgång av kursens arbetsuppgifter. Lärandemål 2, 3.
Perception och visuell gestaltning (1,5 hp)
Examineras genom en skriftig tentamen (lärandemål 1)
Eget projekt (3 hp)
Examineras genom muntlig presentation och diskussion vid designredovisning. Tillsammans med det egna projektet ska designdokumentation lämnas in. (lärandemål 4, 5)

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ware, Colin ( 2008). Visual Thinking for Design. Elsevier Press.
Utöver detta rekommenderas studenterna att använda en bok om akademiskt skrivande som passar deras nivå (här graderade från enkel till avancerad).
Ask, S. (2011) Hållbara texter: grunderna för formellt skrivande. Stockholm: Liber.
Rieneker, L. och Stray Jørgensen, P. (2014, eller tidigare upplagor) Att skriva en bra uppsats. Stockholm: Liber.
Denscombe, M. (2016, eller tidigare upplagor) Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur
Övrig referenslitteratur:
Bang, Molly (1991). Picture This: How Pictures Work. San Francisco: Chronicle Books.
Montague, John. (1998.) Basic Perspective Drawing - A Visual Approach. John Wiley & Sons.

Kursvärdering

Universitetet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra
sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,

Anmälan

11 november 2019 - 19 januari 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program