Det offentliga språket

Sammanfattning

Det offentliga språket ingår som valbar kurs inom Aspirantutbildningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudie samt avslutad utländsk högskoleutbildning motsvarande minst 2 års heltidsstudier inom område som kan hänföras till något av Malmö högskolas utbildningsområden.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2019, höst 2018

Kurskod:
KB122S version 2,2
Engelsk benämning:
Public Sector Language
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
10 oktober 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
18 januari 2017
Ersätter kursplan fastställd:
10 oktober 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudie samt avslutad utländsk högskoleutbildning motsvarande minst 2 års heltidsstudier inom område som kan hänföras till något av Malmö högskolas utbildningsområden.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i generell examen på grundnivå.

Syfte

Kursen ger en förtrogenhet med den offentliga förvaltningens språk och färdighet att såväl i talad som skriven form kunna förmedla och förstå information som rör den svenska offentliga förvaltningen.

Innehåll

  • Klarspråk i teori och praktik
  • Skriftlig framställning av förvaltningstexter
  • Juridisk text och förvaltingstext ur ett språkperspektiv
  • Muntlig framställning

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förtrogenhet med den offentliga förvaltningens språk och i talad såväl som skriven form visa förmåga att fömedla och förstå information som rör den svenska offentliga förvaltningen.
Studenten ska:
- visa förståelse av tydlighet och entydighet i förvaltningens kommunikation externt och internt
- visa förmåga att söka och tillgodogöra sig och muntligt/skriftligt presentera information som är relevant i offentlig förvaltning och
- visa medvetenhet om frågor som rör språklig variation, förändring och attityder till språket samt visa medvetenhet om sitt eget formella språkbruk.

Arbetsformer

Följande arbetsformer och resurser för lärande används under kursen: föreläsningar, seminarier, handledning, självstudier, kamratrespons, processkrivning/-arbete, inlämningsuppgifter, intervju, grupparbete, muntlig presentation.

Bedömningsformer

Bedömningen av studenternas prestationer bygger på följande examinationsformer:
- skriftliga uppgifter
- muntliga uppgifter

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Klarspråk, Språk och folkminnens hemsida, http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/klarsprak.html
Övrigt arbetsmaterial delas ut i samband med föreläsning.
Referenslitteratur:
- Jensen, Ulf m.fl., Att skriva juridik: regler och råd, senaste upplagan, Iustus, Stockholm 2006
- Statsrådsberedningen, regeringskansliet, Myndigheternas skrivregler, senaste upplagan, Fritzes offentliga publikationer, Stockholm 2004
- Svenska språknämnden, Svenska skrivregler, senaste upplagan, Liber, Stockholm

Kursvärdering

Alla studenter ges möjlighet att vid slutet av kursen ge skriftliga eller muntliga kommenterar.

Studentinflytandet utövas genom kursråd.

Övrigt

Aspirantutbildningen ges i enlighet med förordning (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Globala politiska studier.

Mer information om utbildningen

Lasse Lindhagen, Kursansvarig
Telefon: 040-6657353
Anita Marttila, studieadministratör
Telefon: 040-6657345

Anmälan

11 november 2019 - 19 januari 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program