Karriär och arbete

Sammanfattning

Kursen ingår i Aspirantutbildningen men kan också sökas som fristående kurs. Vi rekommenderar kursen om du är osäker på ditt mål och dina möjligheter i arbetslivet och vill få hjälp med karriärplaneringen.
Innehåll: Arbetsmarknaden för akademiker, förändringsprocesser i samhälls- och arbetsliv, karriärplanering med CV-skrivning.

Behörighetskrav

Behörighet enligt förordningen SFS 2008:1101

Avslutad utländsk högskoleutbildning motsvarande minst 2 års heltidsstudier inom område som kan hänföras till något av Malmö högskolas utbildningsområden.

Det kommer att finnas möjlighet att göra test för att visa tillräckliga kunskaper i svenska för de studenter som saknar Sv B/Sv2B för grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020

Kurskod:
KB121S version 2
Engelsk benämning:
Career and Work
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 augusti 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
20 januari 2020
Ersätter kursplan fastställd:
15 augusti 2019

Förkunskapskrav

Behörighet enligt förordningen SFS 2008:1101

Avslutad utländsk högskoleutbildning motsvarande minst 2 års heltidsstudier inom område som kan hänföras till något av Malmö högskolas utbildningsområden.

Det kommer att finnas möjlighet att göra test för att visa tillräckliga kunskaper i svenska för de studenter som saknar Sv B/Sv2B för grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i generell examen på grundnivå.

Syfte

Kartläggning och karriärplanering för utländska akademiker till svensk arbetsmarknad.

Innehåll

  • Kartläggning; tidigare utbildning, arbetserfarenhet och kompetens samt fortsatt arbetsinriktning
  • Karriärplanering; kompetensanalyser, begreppet individuell arbetsmarknad, kravprofiler och rekryteringsprocesser, nätverkande och kommunikation.
  • Den svenska arbetsmarknaden för akademiker; Nutida och historiska perspektiv, förändringsprocesser i samhälle och arbetsliv, prognoser och tolkning,
  • Individuell studie- och karriärplanering

Lärandemål

Kunskap och förståelse
//Efter avslutad kurs ska studenten://
- Kunna använda enkla metoder för omvärldsanalys och professionellt nätverkande med syftet att informera sig om sin individuella arbetsmarknad och professionella rörlighet på denna.
- Kunna skriva ett professionellt CV och personligt brev samt kunna anpassa och förändra dessa handlingar efter en mottagares uttalade kompetensbehov.
- Kunna genomföra en egen kompetensanalys och värdera vilka kompetenser som är efterfrågade och överförbara till den individuella arbetsmarknaden.
- Kunna reflektera över grundläggande villkor, organisation, processer och arbetsformer för akademiker på den svenska arbetsmarknaden.

Arbetsformer

Arbetsformerna är varierande med seminarier, praktiska övningar, grupparbeten, självständiga arbeten och självstudier som fångar upp studenternas frågeställningar och problem.

Arbetssättet är processorienterat och kamratrespons/coaching är en viktig del.

Bedömningsformer

Examination sker i ett individuellt perspektiv (Karriärplanering, 8 hp) och ett generellt perspektiv (Arbetslivet, 7 hp)
Karriärplanering 8 hp, examineras genom att studenten ska:
- I en fiktiv rekryteringsprocess bemöta kompetenskrav till en specifik tjänst och argumentera, skriftligt och muntligt, för sin egen lämplighet i relation till arbetsuppgifternas innehåll och arbetsplatsens särdrag.
- Presentera en skriftlig karriärplan som använder kunskapen om den individuella arbetsmarknaden och kompetensanalysen för att precisera verklighetstestade mål på arbetsmarknaden och vilka strategier som kan användas för att nå dit.

Arbetslivet, 7 hp, examineras genom att studenten skriver en individuell hemtentamen

Det ges minst två omtentamenstillfällen för studenter som inte slutfört tentamen med godkänt resultat vid ordinarie tentamensperiod. Omtentamen ges om möjligt i samma examinationsform som vid det ordinarie examinationstillfället. Omtentamen av grupparbete för enskild student ges som enskild redovisningsuppgift muntligt eller skriftligt.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

  • Bengtsson Mattias, Berglund Tomas 2017. Arbetslivet. Studentlitteratur AB. ISBN:9789144113326
  • Carlsson, Torild, 2018. Äntligen måndag: arbetsmarknad för alla -lärobok i karriärkunskap, karriärhälsa och policy. Stockholm. Bokförlaget Langenskiöld. ISBN: 9789188439185
Material motsvarande ca 300 sidor tillkommer

Kursvärdering

Alla studenter ges möjlighet att vid slutet av kursen ge skriftliga eller muntliga kommenterar.

Övrigt

Kursen är en del av Aspirantutbildningen ges i enlighet med förordning (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Akademiskt lärarskap.

Mer information om utbildningen

Mia Kvist Blihagen, Kursansvarig
Telefon: 040-6658345
Anita Marttila, studieadministratör
Telefon: 040-6657345

Anmälan

30 augusti 2021 - 07 november 2021 Dagtid 100% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

31 augusti 2020 - 08 november 2020 Dagtid 100% Malmö Schema

31 augusti 2020 - 08 november 2020 Dagtid 100% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program