Karriär och arbete

Kurs - grundnivå - 15 hp

Kursplan för studenter höst 2018

Kurskod:
KB121S version 1,1
Engelsk benämning:
Career and Work
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
26 februari 2009
Fastställandedatum:
12 mars 2009
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2009
Ersätter kursplan fastställd:
12 mars 2009

Kursbeskrivning

Kartläggning och karriärplanering för utländska akademiker till svensk arbetsmarknad.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i generell examen på grundnivå.

Förkunskapskrav

Behörighet enligt förordningen SFS 2008:1101

Avslutad utländsk högskoleutbildning motsvarande minst 2 års heltidsstudier inom område som kan hänföras till något av Malmö högskolas utbildningsområden.

Det kommer att finnas möjlighet att göra test för att visa tillräckliga kunskaper i svenska för de studenter som saknar Sv B/Sv2B för grundläggande behörighet.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
//Efter avslutad kurs ska studenten://
- Kunna använda enkla metoder för omvärldsanalys och professionellt nätverkande med syftet att informera sig om sin individuella arbetsmarknad och professionella rörlighet på denna.
- Kunna skriva ett professionellt CV och personligt brev samt kunna anpassa och förändra dessa handlingar efter en mottagares uttalade kompetensbehov.
- Kunna genomföra en egen kompetensanalys och värdera vilka kompetenser som är efterfrågade och överförbara till den individuella arbetsmarknaden.
- Kunna reflektera över grundläggande villkor, organisation, processer och arbetsformer för akademiker på den svenska arbetsmarknaden.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examination sker i ett individuellt perspektiv (Karriärplanering, 8 hp) och ett generellt perspektiv (Arbetslivet, 7 hp)
Karriärplanering 8 hp, examineras genom att studenten ska:
- I en fiktiv rekryteringsprocess bemöta kompetenskrav till en specifik tjänst och argumentera, skriftligt och muntligt, för sin egen lämplighet i relation till arbetsuppgifternas innehåll och arbetsplatsens särdrag.
- Presentera en skriftlig karriärplan som använder kunskapen om den individuella arbetsmarknaden och kompetensanalysen för att precisera verklighetstestade mål på arbetsmarknaden och vilka strategier som kan användas för att nå dit.

Arbetslivet, 7 hp, examineras genom att studenten skriver en individuell hemtentamen

Det ges minst två omtentamenstillfällen för studenter som inte slutfört tentamen med godkänt resultat vid ordinarie tentamensperiod. Omtentamen ges om möjligt i samma examinationsform som vid det ordinarie examinationstillfället. Omtentamen av grupparbete för enskild student ges som enskild redovisningsuppgift muntligt eller skriftligt.

Innehåll eller kursinnehåll

  • Kartläggning; tidigare utbildning, arbetserfarenhet och kompetens samt fortsatt arbetsinriktning
  • Karriärplanering; kompetensanalyser, begreppet individuell arbetsmarknad, kravprofiler och rekryteringsprocesser, nätverkande och kommunikation.
  • Den svenska arbetsmarknaden för akademiker; Nutida och historiska perspektiv, förändringsprocesser i samhälle och arbetsliv, prognoser och tolkning,
  • Individuell studie- och karriärplanering

Arbetsformer

Arbetsformerna är varierande med seminarier, praktiska övningar, grupparbeten, självständiga arbeten och självstudier som fångar upp studenternas frågeställningar och problem.

Arbetssättet är processorienterat och kamratrespons/coaching är en viktig del.

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Allvin, Michael. Aronsson Gunnar et al. 2006 Gränslöst arbete: Socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. Malmö. Liber AB. ISBN: 91-47-07631-3

Carlsson, Torild, 2006. Äntligen måndag? : myter och möjligheter i arbetslivet. Stockholm. Bokförlaget Langenskiöld. ISBN: 91-97-57183-0

Garsten, Christina och Lindvert, Jessica. 2011. Arbetets marknad : arbetsmarknadens nya organisering. Malmö. Liber AB. ISBN: 91-47-09667-5

Magnusson, Lars. 2006. Håller den svenska modellen? : arbete och välfärd i en globaliserad värld. Stockholm. Norstedts akademiska förlag. ISBN: 91-72-27447-6

Material motsvarande ca 300 sidor tillkommer

Kursvärdering

Alla studenter ges möjlighet att vid slutet av kursen ge skriftliga eller muntliga kommenterar.

Övrigt

Kursen är en del av Aspirantutbildningen ges i enlighet med förordning (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning.