Hyres- och arrenderätt

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskaper gällande hyres- och arrenderätt.

Behörighetskrav

FF301G Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad, 7,5 hp.
JU107A Juridisk översiktskurs, 15 hp.

Se även rekommendation under rubriken Övrigt.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2022, vår 2021

Kurskod:
JU302F version 4
Engelsk benämning:
Commercial Real Estate Law
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 april 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
18 januari 2021
Ersätter kursplan fastställd:
10 april 2019

Förkunskapskrav

FF301G Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad, 7,5 hp.
JU107A Juridisk översiktskurs, 15 hp.

Se även rekommendation under rubriken Övrigt.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Fastighetsföretagande.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskaper gällande hyres- och arrenderätt.

Innehåll

 • Avgränsningar mot närliggande avtal såsom bostadsrätt, hyra av lös egendom, arrende med flera.
 • Hyra, parter, avtalstid, hyressättning, hyreslägenhetens skick, hyresgästens användning, uppsägning, förverkande, partsbyte, direkt och indirekt besittningsskydd.
 • Granskning och upprättande av hyresavtal.
 • Anläggningsarrende, avtalstid, partsbyte, besittningsskydd, uppsägning, förverkande.
 • Alternativa upplåtelseformer.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:
1. visa kunskap om aktuella rättsregler gällande bostadshyra, lokalhyra och anläggningsarrende samt alternativa upplåtelseformer för kommersiella fastigheter.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
2. visa förmåga att självständigt identifiera och formulera juridisk problemställning, tolka lagtext, analysera rättsfall, kritiskt diskutera och argumentera för en juridisk lösning av praktikfall.
3. visa förmåga att på ett förståeligt sätt kunna förklara rättsreglerna gällande hyres- och arrenderätt även för personer som saknar specialkunskaper i ämnet.
4. visa förmåga att granska och upprätta hyresavtal samt självständigt kunna bedöma de juridiska konsekvenserna av avtalet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
5. visa insikt om hur rättsreglerna gällande hyresrätt och arrenderätt förhåller sig till andra rättsområden samt rättsprocessens betydelse.
6. kunna identifiera sitt behov av ytterligare juridiska kunskaper och att utveckla sin kompetens i hyres- och arrenderättsliga frågor.

Arbetsformer

Föreläsningar, gruppövningar samt självstudietid.

Bedömningsformer

Samtliga lärandemål (1-6) examineras genom skriftlig sluttentamen (UV) med praktikfall där studentens förmåga att identifiera den juridiska problemställningen, tolka lagtext, analysera rättsfall, kritiskt diskutera och argumentera för en juridisk lösning och förklara lösningen på ett förståeligt sätt bedöms.

Krav för godkänd: godkänt resultat på skriftlig tentamen.

Krav för väl godkänd: väl godkänt resultat på skriftlig tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Björkdahl, E.P. (senaste uppl.). Hyra, Arrende och Bostadsrätt. Iustus Förlag AB, Uppsala.
 • Grauers, P. H. & Orlov, A. (senaste uppl.). Övningar i fastighetsrätt. Studentlitteratur, Lund.
 • Larsson, N. & Synnergren S. (senaste uppl.). Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken. Norstedts Juridik, Stockholm.

Övrigt
 • Vad som framkommit vid undervisningen samt material utdelat vid undervisningen eller utlagt på kursens lärplattform.

Gällande lagtext (lagbok), t.ex. en av nedanstående (senaste utgåvan av lagbok):
 • Sveriges Rikes Lag. Norstedts Juridik (blå), Stockholm.
 • Svensk lag. Iustus förlag (grön), Uppsala.
 • Sveriges lag. Studentlitteratur (svart), Lund.

Referenslitteratur:

 • Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt. (senaste uppl.) Fastighetsnomenklatur. Fastighetsnytt Förlags AB, Stockholm.

Kursvärdering

Högskolanger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Högskolansammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Övrigt

Förutom förkunskapskrav angivna ovan bör studenten ha kunskaper från följande kurs:
FF310F Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt, 10 hp.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Annica Orlov, Kursansvarig
Telefon: 040-6657826

Anmälan

08 mars 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

07 mars 2022 - 27 mars 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program