Förvaltningsrätt

Kurs - grundnivå - 1-30 hp

Kursplan för studenter vår 2014, höst 2013, vår 2013, vår 2012, höst 2011

Kurskod:
JR102S version 6
Engelsk benämning:
Administrative Law
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
02 mars 2007
Fastställandedatum:
23 maj 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2011
Ersätter kursplan fastställd:
04 mars 2009

Kursbeskrivning

Syftet med utbildningen är att förbereda för arbete som handläggare/utredare inom statlig och kommunal förvaltning.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Kunskaper och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten

 • visa kunskap om och förståelse för offentlighetsprincipen och dess konsekvenser för tjänstemannarollen;
 • visa kunskap om och förståelse för lagstiftningsprocessen;
 • visa kunskap om och förståelse för förvaltningsförfarandet; och
 • visa kunskap om och förståelse för de lagar som kursen behandlar.

Färdigheter och förmågor

Efter avslutad kurs ska studenten
 • självständigt kunna tillämpa relevant författning
 • visa förmåga att inom givna tidsramar kunna identifiera, formulera och lösa grundläggande problemställningar och uppgifter inom förvaltningsrätten;
 • visa förmåga att både skriftligen och muntligen kunna argumentera och redogöra för sin bedömning och analys av dessa problemställningar och uppgifter som relaterar till kursen;
 • visa förmåga att enskilt eller i grupp söka, bearbeta och sammanställa rättskällor och redovisa detta på ett logiskt och sammanhängande sätt;
 • ha förbättrat sin förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt med auktoritet, trovärdighet och övertygelse; och
 • ha förmåga att tillämpa sin kunskap om Malmö högskolas perspektivområden på juridiska frågeställningar.

Värderingsförmågor och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten
 • visa förmåga att vara professionell i bemötande och förhållningssätt i sin yrkesroll som offentlig tjänsteman;
 • visa förmåga att utifrån sitt sakområde göra åtgärdsbedömningar utifrån svensk lagstiftning; och
 • visa förmåga att objektivt och trovärdigt kunna argumentera för- och emot en viss tolkning eller ståndpunkt.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Delkursen Förvaltningsförfarandet examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift och muntlig presentation (5 hp), samt en salsskrivning (10 hp).

Delkursen Arbetsrätt examineras genom en salsskrivning (7,5 hp).

Delkursen Projektarbete examineras genom ett självständigt skriftligt arbete samt muntlig presentation (7,5 hp).

Vid examinationstillfällena för momenten ovan bedöms även studenternas förmåga att inom givna tidsramar och examinations-förutsättningar i övrigt, analysera, bedöma och lösa problem-ställningar kring de aktuella ämnen som momentet avser. Vidare bedöms studentens förmåga att argumentera för en viss lösning eller ställningstagande.

Det ges minst två omtentamenstillfällen för studenter som inte slutfört tentamen med godkänt resultat vid ordinarie tentamenstillfälle. Omtentamen ges i samma examinationsform som vid det ordinarie examinationstillfället. Omtentamen av skriftligt och muntligt grupparbete för enskild student ges som skriftlig och muntlig inlämningsuppgift

Innehåll eller kursinnehåll

 • Förvaltningsförfarandet (15 hp)
 • Arbetsrätt (7,5 hp)
 • Projektarbete (7,5 hp)
Den första delkursen innehåller en genomgång av den juridiska metoden och hur juridiska problem löses. En del av kursen omfattar lagstiftnings-processen och diskussion kring skillnaden mellan politiska beslut och tjänstemannabeslut. Vidare behandlar delkursen förvaltningsförfarandet med genomgång av relevanta lagar och principer såsom bl.a. förvaltningslagen och offentlighetsprincipen. Tonvikten läggs på hur den enskilde individens rättigheter och möjligheter skall tas tillvara i kontakter med myndigheter.
Den andra delkursen behandlar dels de lagar som reglerar anställning och uppsägning/avsked och dels det regelverk som gäller för fackliga frågor och rätten till medbestämmande. En central del av kursen är en genomgång av diskrimineringslagen som gäller för arbetssökande och på arbetsmarknaden.
Den tredje delkursen utgörs av ett projektarbete i form av en rättsutredning som studenten självständigt skall genomföra efter att ha valt och identifierat ett juridiskt problem. Delkursen syftar till att studenten skall kunna lösa vissa juridiska problem med hjälp av olika rättskällor.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och självständiga arbeten i grupp där studenterna förväntas att själva identifiera och lösa olika juridiska problem. Fördelningen mellan de olika arbetsformerna äger rum enligt följande:

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkursen Förvaltningsförfarandet:

• Björkman, Ulla och Lundin, Olle, 2011, Kommunen & Lagen - en introduktion, Iustus förlag, Sverige, tredje upplagan
• Hed, Irja, SEKRETESS Handbok om offentlighets- och sekretesslagstiftningen, Jure förlag, Sverige, senaste upplagan
• Warnling – Nerep Wiveka, En introduktion till förvaltningsrätten, Norstedts juridik AB, Sverige, senaste upplagan

Delkursen Arbetsrätt:

• Göransson, Håkan, Arbetsrätten – en introduktion, Norstedts juridik AB, Sverige, senaste upplagan
• Diskrimineringslagen, Håkan Gabinus Göransson Stefan Flemström Martina Slorach, Norstedts juridik AB, Sverige, senaste upplagan

För samtliga delkurser gäller:

• Lagbok (eller lagtext utskriven från internet)

Sveriges Rikes Lag, (blå), Norstedts juridik eller Svensk lag (grön), Iustus förlag, eller Sveriges lagar (röd), Thomson fakta, årets upplaga eller föregående års upplaga eller lagtexter utskrivna från internet.

Referenslitteratur:

• Raam-Inghult, Eva, Svenska skrivregler, Liber AB Sverige, senaste upplagan eller
• Wahlgren Warnling-Nerep, Wrange, Juridisk skrivguide, Norstedts juridik AB, Sverige, senaste upplagan
• Bernitz, Ulf, Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, Norstedts juridik AB, Sverige, senaste upplagan

Utöver vad som anges i litteraturlistan kan annat material tillkomma om maximalt 100 sidor.

Kursvärdering

Alla studenter ges möjlighet att vid slutet av kursen ge skriftliga och muntliga kommenterar. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig på områdets datornät. Därutöver förekommer möjligheter till skriftlig eller muntlig värdering efter enskilda delkurser.


Studentinflytande utövas genom kursråd.