Förvaltningsrätt

Kurs - grundnivå - 1-30 hp

Kursplan för studenter vår 2009

Kurskod:
JR102S version 3
Engelsk benämning:
Administrative Law
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
02 mars 2007
Fastställandedatum:
18 december 2008
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
19 januari 2009
Ersätter kursplan fastställd:
02 juni 2003

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Syftet med utbildningen är att förbereda för arbete som handläggare/utredare inom statlig och kommunal förvaltning.

Kunskaper och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten

 • visa kunskap om och förståelse för offentlighetsprincipen och dess konsekvenser för tjänstemannarollen;
 • visa kunskap om och förståelse för lagstiftningsprocessen;
 • visa kunskap om Malmö högskolas perspektivområden miljö, genus, migration och etnicitet;
 • visa kunskap om och förståelse för förvaltningsförfarandet; och
 • visa kunskap om och förståelse för de lagar som kursen behandlar.

Färdigheter och förmågor

Efter avslutad kurs ska studenten
 • självständigt kunna tillämpa relevant författning
 • visa förmåga att inom givna tidsramar kunna identifiera, formulera och lösa grundläggande problemställningar och uppgifter inom förvaltningsrätten;
 • visa förmåga att både skriftligen och muntligen kunna argumentera och redogöra för sin bedömning och analys av dessa problemställningar och uppgifter som relaterar till kursen;
 • visa förmåga att enskilt eller i grupp söka, bearbeta och sammanställa rättskällor och redovisa detta på ett logiskt och sammanhängande sätt;
 • ha förbättrat sin förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt med auktoritet, trovärdighet och övertygelse; och
 • ha förmåga att tillämpa sin kunskap om Malmö högskolas perspektivområden på juridiska frågeställningar.

Värderingsförmågor och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten
 • visa förmåga att vara professionell i bemötande och förhållningssätt i sin yrkesroll som offentlig tjänsteman;
 • visa förmåga att utifrån sitt sakområde göra åtgärdsbedömningar utifrån svensk lagstiftning; och
 • visa förmåga att objektivt och trovärdigt kunna argumentera för- och emot en viss tolkning eller ståndpunkt.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Delkursen Förvaltningsförfarandet examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift och muntlig presentation (5 hp), samt en salsskrivning (10 hp).

Delkursen Arbetsrätt examineras genom en salsskrivning (7,5 hp).

Delkursen Projektarbete examineras genom ett självständigt skriftligt arbete samt muntlig presentation (7,5 hp).

Vid examinationstillfällena för momenten ovan bedöms även studenternas förmåga att inom givna tidsramar och examinations-förutsättningar i övrigt, analysera, bedöma och lösa problem-ställningar kring de aktuella ämnen som momentet avser. Vidare bedöms studentens förmåga att argumentera för en viss lösning eller ställningstagande.

Det ges minst två omtentamenstillfällen för studenter som inte slutfört tentamen med godkänt resultat vid ordinarie tentamenstillfälle. Omtentamen ges i samma examinationsform som vid det ordinarie examinationstillfället. Omtentamen av skriftligt och muntligt grupparbete för enskild student ges som skriftlig och muntlig inlämningsuppgift

Innehåll eller kursinnehåll

 • Förvaltningsförfarandet (15 hp)
 • Arbetsrätt (7,5 hp)
 • Projektarbete (7,5 hp)
Den första delkursen innehåller en genomgång av den juridiska metoden och hur juridiska problem löses. En del av kursen omfattar lagstiftnings-processen och diskussion kring skillnaden mellan politiska beslut och tjänstemannabeslut. Vidare behandlar delkursen förvaltningsförfarandet med genomgång av relevanta lagar och principer såsom bl.a. förvaltningslagen, offentlighetsprincipen och viss sociallagstiftning. Tonvikten läggs på hur den enskilde individens rättigheter och möjligheter skall tas tillvara i kontakter med myndigheter.
Den andra delkursen behandlar dels de lagar som reglerar anställning och uppsägning/avsked och dels det regelverk som gäller för fackliga frågor och rätten till medbestämmande. En central del av kursen är en genomgång av de diskrimineringslagar som gäller för arbetssökande och på arbetsmarknaden.
Den tredje delkursen utgörs av ett projektarbete i form av en rättsutredning som studenten självständigt skall genomföra efter att ha valt och identifierat ett juridiskt problem. Delkursen syftar till att studenten skall kunna lösa vissa juridiska problem med hjälp av olika rättskällor.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och självständiga arbeten i grupp där studenterna förväntas att själva identifiera och lösa olika juridiska problem. Fördelningen mellan de olika arbetsformerna äger rum enligt följande:

Föreläsningar ca 40 timmar, seminarier ca 40 timmar, självständiga arbeten i grupp ca 40 timmar, samt självstudier ca 680 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkursen Förvaltningsförfarandet:

 • Bernitz, Ulf, Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, Norstedts juridik AB, Sverige, senaste upplagan

 • Bohlin, Alf, Kommunalrättens grunder, Norstedts juridik AB, Sverige, senaste upplagan

 • Fahlberg, Gunnar, Socialtjänstlagarna - bakgrund och tillämpning, 10 uppl., Liber AB, Sverige, senaste upplagan

 • Holstad, Sigvard, Sekretess i allmän verksamhet - En introduktion till de grundläggande reglerna. Norstedts juridik AB, Sverige, senaste upplagan

 • Warnling – Nerep Wiveka, En introduktion till förvaltningsrätten, Norstedts juridik AB, Sverige, senaste upplagan

Delkursen Arbetsrätt:
 • Göransson, Håkan, Arbetsrätten – en introduktion, Norstedts juridik AB, Sverige, senaste upplagan
 • Diskrimineringslagen, Håkan Gabinus Göransson Stefan Flemström Martina Slorach, Norstedts juridik AB, Sverige, senaste upplagan

Delkursen projektarbete:

 • Bernitz, Ulf, Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, Norstedts juridik AB, Sverige, senaste upplagan

För samtliga delkurser gäller://

 • Lagbok
Sveriges Rikes Lag, (blå), Norstedts juridik eller Svensk lag (grön), Iustus förlag, eller Sveriges lagar (röd), Thomson fakta, årets upplaga eller föregående års upplaga

Referenslitteratur://
 • Raam-Inghult, Eva, Svenska skrivregler, Liber AB Sverige, senaste upplagan eller

 • Wahlgren Warnling-Nerep, Wrange, Juridisk skrivguide, Norstedts juridik AB, Sverige, senaste upplagan

Utöver vad som anges i litteraturlistan kan annat material tillkomma om maximalt 100 sidor.

Kursvärdering

Alla studenter ges möjlighet att vid slutet av kursen ge skriftliga och muntliga kommenterar. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig på områdets datornät. Därutöver förekommer möjligheter till skriftlig eller muntlig värdering efter enskilda delkurser.


Studentinflytande utövas genom kursråd.