Förvaltningsrätt

Sammanfattning

Kursen ger kunskaper i förvaltningsrätt med angränsande områden som arbetsrätt, kommunalrätt och diskrimineringslagstiftning. Den innehåller även undervisning i juridisk metod och lagstiftningsprocessen. Kursen belyser såväl den teoretiska aspekten av förvaltningsrätten som den praktiska, för att ge dig möjlighet att lära dig planera och självständigt handlägga förvaltningsärenden. Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, höst 2020, vår 2020

Kurskod:
JR102S version 10,2
Engelsk benämning:
Administrative Law
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 november 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
20 januari 2020
Ersätter kursplan fastställd:
20 november 2019

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår inte i något huvudområde.

Syfte

Syftet med utbildningen är att förbereda för arbete som handläggare/utredare inom statlig och kommunal förvaltning.

Innehåll

 • Förvaltningsförfarandet (15 hp)
 • Arbetsrätt (7,5 hp)
 • Projektarbete (7,5 hp)
Den första delkursen innehåller en genomgång av den juridiska metoden och hur juridiska problem löses. En del av kursen omfattar lagstiftnings-processen och diskussion kring skillnaden mellan politiska beslut och tjänstemannabeslut. Vidare behandlar delkursen förvaltningsförfarandet med genomgång av relevanta lagar och principer såsom bl.a. förvaltningslagen och offentlighetsprincipen. Tonvikten läggs på hur den enskilde individens rättigheter och möjligheter skall tas tillvara i kontakter med myndigheter.
Den andra delkursen behandlar dels de lagar som reglerar anställning och uppsägning/avsked och dels det regelverk som gäller för fackliga frågor och rätten till medbestämmande. En central del av kursen är en genomgång av diskrimineringslagen som gäller för arbetssökande och på arbetsmarknaden.
Den tredje delkursen utgörs av ett projektarbete i form av en rättsutredning som studenten självständigt skall genomföra efter att ha valt och identifierat ett juridiskt problem. Delkursen syftar till att studenten skall kunna lösa vissa juridiska problem med hjälp av olika rättskällor.

Lärandemål

Kunskaper och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten

 • visa kunskap om och förståelse för offentlighetsprincipen och dess konsekvenser för tjänstemannarollen;
 • visa kunskap om och förståelse för lagstiftningsprocessen;
 • visa kunskap om och förståelse för förvaltningsförfarandet; och
 • visa kunskap om och förståelse för de lagar som kursen behandlar.

Färdigheter och förmågor

Efter avslutad kurs ska studenten
 • självständigt kunna tillämpa relevant författning
 • visa förmåga att kunna identifiera, formulera och lösa grundläggande problemställningar och uppgifter inom förvaltningsrätten;
 • visa förmåga att både skriftligen och muntligen kunna argumentera och redogöra för sin bedömning och analys av dessa problemställningar och uppgifter som relaterar till kursen;
 • visa förmåga att enskilt eller i grupp söka, bearbeta och sammanställa rättskällor och redovisa detta på ett logiskt och sammanhängande sätt; och
 • ha förbättrat sin förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt med auktoritet, trovärdighet och övertygelse;

Värderingsförmågor och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten
 • visa förmåga att vara professionell i bemötande och förhållningssätt i sin yrkesroll som offentlig tjänsteman;
 • visa förmåga att utifrån sitt sakområde göra åtgärdsbedömningar utifrån svensk lagstiftning; och
 • visa förmåga att objektivt och trovärdigt kunna argumentera för- och emot en viss tolkning eller ståndpunkt.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och självständiga arbeten i grupp där studenterna förväntas att själva identifiera och lösa olika juridiska problem. Fördelningen mellan de olika arbetsformerna äger rum enligt följande:

Bedömningsformer

Delkursen Förvaltningsförfarandet examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift och muntlig presentation (5 hp), samt en salsskrivning (10 hp).

Delkursen Arbetsrätt examineras genom en salsskrivning (7,5 hp).

Delkursen Projektarbete examineras genom ett självständigt skriftligt arbete samt muntlig presentation (7,5 hp).

Vid examinationstillfällena för momenten ovan bedöms även studenternas förmåga att inom givna tidsramar och examinations-förutsättningar i övrigt, analysera, bedöma och lösa problem-ställningar kring de aktuella ämnen som momentet avser. Vidare bedöms studentens förmåga att argumentera för en viss lösning eller ställningstagande.

Det ges minst två omtentamenstillfällen för studenter som inte slutfört tentamen med godkänt resultat vid ordinarie tentamenstillfälle. Omtentamen ges i samma examinationsform som vid det ordinarie examinationstillfället. Omtentamen av skriftligt och muntligt grupparbete för enskild student ges som skriftlig och muntlig inlämningsuppgift

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkursen Förvaltningsförfarandet:
 • Bernitz, Ulf, Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, Norstedts juridik AB, Sverige, senaste upplagan
 • Lundell, Bengt och Strömberg, Håkan, Handlingsoffentlighet och sekretess, Studentlitteratur, Sverige, senaste upplagan
 • Warnling, Wiweka, En introduktion till förvaltningsrätten, senaste upplagan
 • Zanderin, Lars, Staaf Annika, Rydberg Welander Lotti och Skoglund Petter, Kommunalrätt: en introduktion för professionsutbildningar, senaste upplagan
Utöver vad som anges i litteraturlistan kan annat material tillkomma om maximalt 200 sidor.
Delkursen Arbetsrätt:
 • Göransson, Håkan, Arbetsrätten – en introduktion, Norstedts juridik AB, Sverige, senaste upplagan
 • Filippa Swanstein & Karin Henrikz, Diskrimineringslagen – från princip till praktik, Studentlitteratur, Sverige, senaste upplagan
Utöver vad som anges i litteraturlistan kan annat material tillkomma om maximalt 200 sidor.
För samtliga delkurser gäller:
 • Sveriges Rikes Lag, (blå), Norstedts juridik eller Svensk lag (grön), Iustus förlag, årets upplaga eller föregående års upplaga.
 • Bernitz, Ulf, Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, Norstedts juridik AB, Sverige, senaste upplagan
 • Peter Wahlgren, Wiweka Warnling-Nerep, Pål Wrange, Juridisk skrivguide, Jure förlag, Sverige, senaste upplagan
Utöver vad som anges i litteraturlistan kan annat material tillkomma om maximalt 200 sidor.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Globala politiska studier.

Mer information om utbildningen

GPSstudent - Malmö universitet,
Lena Isaksson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657290

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Anmälningskod: mau-11711

Sista anmälningsdag 15 oktober

Ansök

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Schema