Sport och medier

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: IV544G-Idrottens rum och arenor.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019, höst 2018

Kurskod:
IV545G version 1
Engelsk benämning:
Sport and Media
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 februari 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
03 september 2018

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: IV544G-Idrottens rum och arenor.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla förståelse för hur idrott och medier ömsesidigt kan påverka och utveckla varandra.

Innehåll

Kursen behandlar relationen mellan idrott och medier, där medier kan användas av idrotten för att informera, kommunicera och förmedla budskap, men där också medierna kan dra nytta av samröret med idrotten. Detta behandlas såväl teoretiskt som praktiskt.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  1. redogöra för och problematisera mediers betydelse för idrotten i vid mening
  2. reflektera över kommunikationsprocesser, med fokus på mediers produktion, innehåll och publik
  3. kritiskt analysera relationen mellan idrott och medier

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, praktiska moment, studiebesök och självstudier.

Bedömningsformer

Examinationen består av två prov:
Prov 1: Individuell skriftlig hemtentamen, 5,5 hp (Individual Written Exam, 5,5 credits), (lärandemål 1 och 3).
Prov 2: Muntlig uppgift, 2 hp (Oral Exam, 2 credits), (lärandemål 2). Denna kan bara ge betyget Underkänd/Godkänd.
För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på prov 1.
De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstart.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Beech, John & Chadwick, Simon (2013). The Business of Sport Management. London: Pearson. S. 185-208, 403-426, 427-447, 488-509
Boyle, Raymond & Haynes, Richard (2009). Power Play: Sport, the Media and Popular Culture. Edinburgh: Edinburgh University Press. S. 1-265
Dahlén, Peter (2008). Sport och medier. Fredrikstad: IJ-forlag. S. 628
Houlihan, Barrie & Malcolm, Dominic (2015). Sport and Society. London: SAGE Publication. S. 290-311, 438-460
Radmann, Aage (2015). Vad är huliganism?. Malmö: Arx förlag. S. 1-150
Utöver denna litteratur kommer det att tillkomma ytterligare litteratur om cirka 500 sidor.

Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Idrottsvetenskap.

Mer information om utbildningen

Kutte Jönsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658644
Mattias Melkersson, studieadministratör
Telefon: 0406657867

Anmälan

11 november 2019 - 09 januari 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program