Idrottens ekonomi och finansiering

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: IV541G-Marknadsföring inom sport.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2020, vår 2019, vår 2018

Kurskod:
IV542G version 1
Engelsk benämning:
Sport Business and Finance
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
13 mars 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: IV541G-Marknadsföring inom sport.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande förståelse för och kunskap om idrottens ekonomiska förutsättningar och finansiering. Vidare syftar kursen till att studenten ska utveckla sin förmåga att tillämpa ekonomiska modeller och verktyg inom verksamheter relaterade till idrott.

Innehåll

Inledningsvis introduceras grundläggande samhällsekonomi. Vidare presenteras ekonomiska förutsättningar för idrottslig verksamhet med fokus på skillnader mellan förening och företag. Nationella och internationella perspektiv lyfts fram. Vikt läggs vid sponsringens utveckling och dess betydelse för idrottens finansiering.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  1. redogöra för några centrala begrepp inom mikro- och makroekonomisk teori
  2. redogöra för och tillämpa några vanligt förekommande ekonomiska modeller och begrepp
  3. redogöra för och förklara idrottens finansiering såväl nationellt som internationellt
  4. beskriva och problematisera sponsringens roll och utveckling inom idrottslig verksamhet

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer, vilka kan vara föreläsningar, seminarier, handledning, teamaktiviteter, praktiska moment och självstudier, vilka utvecklas med utgångspunkt från delkursernas syfte och mål i samverkan mellan studenter och kursledare.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom 2 prov.
Prov 1: individuell salstentamen (Individual Written Exam 5,5 credits) (lärandemål 1–3. U, G, VG). 5,5 hp.
Prov 2: skriftlig och muntlig inlämningsuppgift (Written and Oral Exam 2 credits) (lärandemål 4. U, G). 2 hp.
De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledare vid kursstart.
För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på prov 1 samt betyget Godkänd på prov 2.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Eklund, Klas (2013). Vår ekonomi: en introduktion till samhällsekonomi. Stockholm: Norstedts. (s 13-151, s 191-203)
Skärvad, Per Hugo & Olsson, Jan (2017). Företagsekonomi 100. Stockholm; Liber. 300 s (s 17-146, s 345-394)

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Idrottsvetenskap.

Mer information om utbildningen

Anmälan

20 januari 2020 - 29 mars 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program