Marknadsföring inom sport

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Kursplan för studenter höst 2018, höst 2017

Kurskod:
IV541G version 1
Engelsk benämning:
Sport Marketing
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
13 mars 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: IV540G-Introduktion till sport management.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskaper i strategisk marknadsföring. Vidare syftar kursen till att studenten utvecklar sin förmåga att tillämpa marknadsföringsteoretiska modeller och verktyg inom verksamheter relaterade till idrott.

Innehåll

Marknadsföringens strategiska betydelse för företag och organisationer förklaras och utvecklingen över tid beskrivs, där skillnader mellan olika perspektiv och synsätt tydliggörs. Olika intressenters betydelse för verksamheten betonas och centrala begrepp, modeller och teorier presenteras. Vidare diskuteras marknadsföringens roll i samhället och de etiska dilemman som kan uppstå. Kursens innehåll kopplas till marknadsföring av sport och genom sport. Inom ramen för kursen sker samverkan med idrottsrelaterade organisationer. Målet med samverkan är att studenten ska utveckla förståelse för hur kursens innehåll kan tillämpas i organisationernas operativa verksamhet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  1. redogöra för och förklara vanligt förekommande begrepp och modeller inom marknadsföring
  2. identifiera olika perspektiv och synsätt inom marknadsföringsämnet
  3. bearbeta marknadsföringsproblem relaterade till idrottslig verksamhet samt presentera möjliga lösningar

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer, vilka kan vara föreläsningar, seminarier, handledning, teamaktiviteter, praktiska moment och självstudier, vilka utvecklas med utgångspunkt från delkursernas syfte och mål i samverkan mellan studenter och kursledare..

Bedömningsformer

Kursen examineras genom 2 prov.
Prov 1: individuell skriftlig salstentamen (Individual Written Exam, 5 credits) (lärandemål 1–2, U, G, VG), 5 hp.
Prov 2: skriftlig och muntlig redovisning (Written and Oral Exam, 2,5 credits) (lärandemål 3, U, G), 2,5 hp.

De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstart
För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på prov 1 och betyget Godkänd på prov 2.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ericsson, Anders & Persson, Jonas (2013). Sport Marketing Stockholm: JPC. 173 s

Shilbury, David, Westerbeek, Hans, Quick, Shayne, Funk, Daniel & Karg, Adam (2014). Strategic Sport Marketing (4th edition). Crows Nest: Allen & Unwin. 404 s

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter