Motorisk kontroll och motoriskt lärande

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: IV521G-Anatomi och biomekanik.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020

Kurskod:
IV528G version 1
Engelsk benämning:
Motor Control and Motor Learning
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
17 maj 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
20 januari 2020

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: IV521G-Anatomi och biomekanik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla sin förståelse för hur olika teoretiska perspektiv på kroppsligt lärande påverkar planering, genomförande och utvärdering av olika lärandesituationer inom idrott och fysisk aktivitet.

Innehåll

Kursen utgår från olika typer av idrotter och fysiska aktiveter som används för att utveckla den kroppsliga förmågan. Grundläggande teorier om kroppsligt lärande bearbetas både teoretiskt och i praktiska situationer. Fokus ligger på att synliggöra teorierna i praktiken genom att studenten själv iscensätter olika lärandesituationer.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  1. redogöra för, förklara och kontrastera olika teoretiska perspektiv på kroppsligt lärande
  2. planera, genomföra och utvärdera lärandesituationer utifrån olika teoretiska perspektiv
  3. identifiera och muntligt diskutera skilda teoretiska perspektivs kännetecken vad avser kroppsligt lärande med utgångspunkt i olika fall
  4. diskutera och kontrastera hur olika undersökningsmetoder påverkar tolkningen av forskningsresultat inom kroppsligt lärande

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av utgöras av föreläsningar, seminarier, teamaktiviteter, praktiska moment, formativ feedback och självstudier, vilka utvecklas med utgångspunkt från delkursernas syfte och mål i samverkan mellan studenter och kursledare.

Bedömningsformer

Kursen examineras i form av två prov:
Prov 1: Skriftlig individuell salstentamen, 4 hp (Individual Written Exam, 4 credits), (lärandemål 1 och 4).
Prov 2: Muntlig och praktisk redovisning utifrån ett skriftligt individuellt underlag, 3,5 hp (Oral and Practical Presentation and Written Report 3,5 credits), (lärandemål 2 och 3). Redovisning sker i grupp.
För betyget Godkänd på hel kurs krävs minst Godkänd på Prov 1 och Prov 2.
För betyget Väl godkänd krävs Väl godkänd på Prov 1 och Prov 2.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart
De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Coker, Cheryl A. (2013). Motor learning & control for practitioners (3. ed.). Scottsdale, AZ: Holcomb Hathaway. (336 s)
McMorris, Terry (2014). Acquisition and performance of sports skills (2. ed.). Chichester: John Wiley and Sons Ltd. (318 s)
Vetenskapliga artiklar. 200 sidor

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Idrottsvetenskap.

Mer information om utbildningen

Anmälan

03 maj 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

04 maj 2020 - 07 juni 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program