Fysisk aktivitet, prestation och coaching

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2019

Kurskod:
IV526G version 1
Engelsk benämning:
Physical Activity, Performance and Coaching
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
24 april 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
24 april 2019

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: IV523G-Mätmetoder och utvärdering.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla sin förmåga att hantera olika typer av klienter på individuell basis med avseende på att genomföra och utvärdera träningsförlopp med ett vetenskapligt förhållningssätt.

Innehåll

I kursen arbetar studenten med utgångspunkt i individer som vill förbättra sin prestationsförmåga genom fysisk aktivitet. Centrala begrepp inom fälten fysisk aktivitet, träning, prestation och utvärderingsmetoder bearbetas och tillämpas i praktiska situationer under hela kursen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  1. Kritiskt granska och utvärdera effekterna av träning utifrån näringsfysiologiska, arbetsfysiologiska och prestationspsykologiska parametrar
  2. Värdera olika typer av träningsplanering i relation till fysiologiska såväl som psykologiska parametrar
  3. Diskutera etiska dilemman utifrån aktuell forskning såväl som empiriska erfarenheter av arbete med klienter
  4. Utforma en systematisk sammanställning av träningsplaneringar, tränings- och testresultat i olika sammanhang

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, seminarier, teamaktiviteter, praktiska moment, formativ feedback och självstudier, vilka utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och kursledare. De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstart.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom 3 olika prov:
Prov 1. Skriftlig rapport, 9 hp (Written Report) som examinerar lärandemål 1-2.

Prov 2. Muntlig presentation och diskussion med skriftligt underlag, 3hp (Oral Presentation and Discussion with Written Basis), som examinerar lärandemål 3.

Prov 3. Muntlig presentation med skriftligt underlag, 3 hp (Oral Presentation with Written Basis), som examinerar lärandemål 4.
För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på Prov 1 och antingen prov 2 eller 3.

För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Canfitpro (2016) Foundations of Professional Personal Training. (2nd edition). Leeds: Human Kinetics (384s)

McGuigan, Mike (2017) Monitoring training and performance in athletes. Leeds: Human Kinetics. (264s)

Kenney, Larry W., Wilmore, Jack H. & Costill, David L. (2015). Physiology of sport and exercise (6th edition). Leeds: Human Kinetics. (s. 347-436)

Weinberg, Robert & Gould, Daniel (2014) Foundations of sport and exercise psychology (6th edition). Leeds: Human Kinetics. (664s)

Vetenskapliga artiklar. 300 s

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Idrottsvetenskap.

Mer information om utbildningen

Anmälan

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

30 augusti 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

07 november 2022 - 15 januari 2023 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program