Hälsa, näringsfysiologi och träning

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2022, vår 2021, vår 2020, vår 2019

Kurskod:
IV525G version 1
Engelsk benämning:
Health, Nutritional Physiology and Exercise
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
03 december 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
03 december 2018

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: IV524G-Motions- och prestationspsykologi.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla sin förståelse för kopplingen mellan näringsfysiologi, hälsa och prestation. Kursen syftar också till att studenten ska utveckla sin förmåga att genomföra hälsofrämjande fysisk aktivitet med ett helhetsperspektiv på individ och hälsa.

Innehåll

Kursen behandlar uppbyggnaden av kolhydrater, fett, proteiner, vitaminer och mineraler och dess betydelse i kroppen, kroppens ämnesomsättning, cellens och kroppens energiförsörjning samt kost och träning. Dessutom behandlar kursen begreppen hälsa och träning. Studenten planerar, genomför och analyserar fysisk aktivitet med grupper i ett hälsofrämjande syfte som bygger på bakgrundskunskaper inom fysiologi och träningslära.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  1. beskriva grundläggande näringsfysiologiska mekanismer och processer med korrekt terminologi
  2. förklara grundläggande näringsfysiologiska begrepp som är relevanta för hälsa och prestation
  3. planera och genomföra gruppträningarsom främjar olika parametrar som relateras till det breda hälsobegreppet
  4. utvärdera och diskutera effekten av träning i grupp på både individ- och gruppnivå utifrån olika parametrar relaterade till det breda hälsobegreppet

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, teamaktiviteter, praktiska moment, formativ feedback och självstudier, vilka utvecklas med utgångspunkt från delkursernas syfte och mål i samverkan mellan studenter och kursledare. De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstart.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom 3 prov:

Prov 1: individuell salstentamen, 9 hp (Individual Written Exam, 9 credits), (lärandemål 1–2).

Prov 2: individuell skriftlig rapport, 4 hp (Individual Written Report, 4 credits), (lärandemål 3–4).

Prov 3: individuell muntlig examination, 2 hp (Individual Oral Exam, 2 credits), baserat på ett skriftligt underlag (lärandemål 3–4).
För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på prov 1 och 2 och minst Godkänd på prov 3.

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Abrahamsson, Lillemor, Andersson, Agneta & Nilsson, Gerd (2013). Näringslära för högskolan – från grundläggande till avancerad nutrition (6:e upplagan). Stockholm: Liber. S. 11–469

DeSimone, Grace (2019). ACSM´s Resources for group exercise instructor powered by prep U. London: Lippincott, Williams & Wilkins.

Bouchard, Claude, Blair, Steven, N. & Haskell, William, L. (2012). Physical activity and health (2nd edition). Leeds: Human Kinetics. S. 3–70, 167–272, 317–330 och 345–380

Kenney, Larry W., Wilmore, Jack H. & Costill, David L. (2015). Physiology of sport and exercise (6th edition). Leeds: Human Kinetics. S. 347–436

Widmaier Eric, Hershel, Raff & Strang, Kevin (2016). Vander's Human Physiology: The Mechanisms of Body Function (14th edition). New York: McGraw-Hill. S. 20–94 och 475–585

Vetenskapliga artiklar. 150 s

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Idrottsvetenskap.

Mer information om utbildningen

Jenny Vikman, Kursansvarig
Telefon: 040-6658077
Paola Mendoza Frödin, studieadministratör
Telefon: 040-6658225

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

17 januari 2022 - 05 juni 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

20 januari 2020 - 07 juni 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program