Mätmetoder och utvärdering

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020, höst 2019, höst 2018

Kurskod:
IV523G version 1
Engelsk benämning:
Measurements and Evaluation
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 februari 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
03 september 2018

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: IV522G-Teorier om kroppsligt lärande.

Syfte

Studenten ska utveckla sin förmåga att tillämpa olika verktyg för att samla in data och hur man använder data för att utvärdera.

Innehåll

I kursen arbetar studenterna både med olika psykometriska, medicinska och fysiologiska tester för att samla in data. Centrala begrepp inom testmetodiker bearbetas. Vidare utvecklar studenten sin förmåga att koppla ihop teori och praktik inom fältet fysisk aktivitet och hälsa.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  1. samla in data utifrån standardiserade metoder
  2. sammanställa, sammanfatta och presentera data med hjälp av beskrivande statistik
  3. utvärdera resultat från insamlad data och föreslå lämpliga åtgärder utifrån ämnesmässig kunskap

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, seminarier, workshops, formativ och kollegial feedback, självstudier och praktiska moment, vilka utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och kursledare. De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstart.

Bedömningsformer

Kursen examineras i två prov.
Prov 1: Individuell portfolio, 4,5 hp (Individual Portfolio, 4,5 credits), (lärandemål 1–2).
Prov 2: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 3 hp (Individual Written Exam, 3 credits), (lärandemål 3).

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Idrottsvetenskap.

Mer information om utbildningen

Torsten Buhre, Kursansvarig
Telefon: 040-6658245
Paola Mendoza Frödin, studieadministratör
Telefon: 040-6658225

Anmälan

31 augusti 2020 - 08 november 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

30 augusti 2021 - 07 november 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program