Anatomi och biomekanik

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020

Kurskod:
IV521G version 1,1
Engelsk benämning:
Anatomy and Biomechanics
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
13 juni 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter kursplan fastställd:
13 mars 2017

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: IV520G-Fysiologi och träning.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande kunskap om kroppens anatomi med tonvikt på rörelse.

Innehåll

Kursen utgår från kroppen i rörelse och behandlar människokroppens anatomi och funktion med fokus på rörelseapparaten. Kroppens grundläggande anatomi samt hur olika biomekaniska principer styr effektiviteten i rörelser studeras.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  1. beskriva människokroppens byggnad och funktion med fokus på rörelseapparaten
  2. redogöra för hur olika biomekaniska principer påverkar kroppens rörelser i olika miljöer
  3. genomföra och diskutera rörelseanalyser och ge förslag till förändringar av rörelsemönster för att minimera belastningsskador

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, praktiska moment, formativ och kollegial feedback samt självstudier, vilka utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och kursledare.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom två prov
Prov 1: Skriftlig individuell salstentamen 4,5 hp (Individually Written Examination 4,5 credits), (lärandemål 1-3).
Prov 2: Individuell skriftlig laborationsrapport 3 hp. (Laboration Report 3 credits), (lärandemål 2). Underlaget utgörs av en individuell skriftlig sammanställning av genomförda laborationer
Prov 2 kan endast ge betyget Underkänd/Godkänd.
De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstart.
För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på Prov 1 och Godkänd på Prov 2.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Behnke, Robert S. (2015). Anatomi för idrotten: fakta om rörelseapparaten. 2., [utök.] uppl. Stockholm: SISU idrottsböcker. 200 s

Jansson, Daniel & Ovendal, Alexander (2016). Bättre idrottsteknik genom analys och träning. Stockholm: SISU Idrottsböcker. 80 s

Thomeé, Roland, Swärd, Leif & Karlsson, Jon (2011). Nya Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering. (1. uppl). Stockholm: SISU Idrottsböcker. 344 s

Wirhed, Rolf (2014). Anatomi med rörelselära och styrketräning. Stockholm: SISU Idrottsböcker. 150 s

Wirhed, Rolf (2014). Biomekanik. Stockholm: SISU Idrottsböcker. 75 s

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Idrottsvetenskap.

Mer information om utbildningen

Peter Persson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658276
Paola Mendoza Frödin, studieadministratör
Telefon: 040-6658225

Anmälan

18 januari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

18 januari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program