Fysiologi och träning

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019, höst 2018, höst 2017

Kurskod:
IV520G version 1
Engelsk benämning:
Physiology and Training
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
13 mars 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c + Naturkunskap 1b/1a1+1a2 + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla sin förståelse för sambanden mellan kroppens fysiologi och fysisk aktivitet.

Innehåll

Kursen utgår från olika typer av idrotter och fysiska aktiviteter som används för att utveckla hälsa och prestation. Grundläggande fysiologi avseende ämnesomsättning, muskelfunktion, cirkulation, nervsystemets struktur, hormonsystemets uppbyggnad och funktion samt kroppens homeostas behandlas. Dessutom behandlas hur den biologiska kroppen förändras över tid av idrott, fysisk aktivitet och fysisk inaktivitet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  1. beskriva grundläggande fysiologiska mekanismer med korrekt terminologi
  2. förklara grundläggande fysiologiska begrepp som är relevanta för fysisk aktivitet och prestation
  3. beskriva hur olika träningsmetoder påverkar kroppen fysiologiskt
  4. med viss metodologisk noggrannhet samla in och systematiskt klassificera empiri
  5. resonera kring hur forskning inom fältet bidrar med ökad kunskap inom idrottsvetenskap

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, teamaktiviteter, praktiska moment, formativ feedback och självstudier, vilka utvecklas med utgångspunkt från kursernas syfte och mål i samverkan mellan studenter och kursledare.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom 3 olika prov:
Prov 1: Individuell salstentamen (Individual Written Exam, 8 credits) (lärandemål 1–3), 8 hp.
Prov 2: Individuell skriftlig laborationsrapport (Laboration Report, 4 credits) (lärandemål 3–4), 4 hp.
Prov 3: Individuell skriftlig rapport (Individual Written Report, 3 credtis). Denna tar sin utgångspunkt i ett aktivt deltagande i kursens seminarier (Lärandemål 4–5), 3 hp.


De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstart

För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på examination 1 och antingen examination 2 eller 3.

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Widmaier, Eric, Hershel, Raff & Strang, Kevin (2016). Vander's Human Physiology: The Mechanisms of Body Function (14th edition). New York: McGraw-Hill. (s1-515, 554-585))

Hallén, Jostein & Ronglan, Lars Tore (2011). Träningslära för idrotterna. Stockholm: SISU Idrottsböcker. (s9-28, 32-49, 98-123, 138-147, 172-180, 192-204, 214-219, 221-243)

Kenney, Larry W., Wilmore, Jack H. & Costill, David L. (2015). Physiology of sport and exercise (6th edition). Leeds: Human Kinetics. (s223-294, 437-508)

Vetenskapliga artiklar. 150 s

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Idrottsvetenskap.

Mer information om utbildningen

Torsten Buhre, Kursansvarig
Telefon: 040-6658245
Paola Mendoza Frödin, studieadministratör
Telefon: 040-6658225

Anmälan

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program