Entreprenörskap och projektledning inom idrott

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2022, höst 2021, höst 2020, höst 2019

Kurskod:
IV514G version 1
Engelsk benämning:
Entrepreneurship and Project Management in Sport
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
24 april 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
24 april 2019

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: IV507G-Idrott, fysisk aktivitet och hållbar utveckling.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper, färdigheter och förmågor rörande entreprenörskap, projektledning och utvärderingsmetodik.

Innehåll

Kursen är en introduktionskurs i entreprenörskap, projektledning och utvärderingsmetodik ur ett idrottsvetenskapligt perspektiv.
Grundläggande begrepp, teorier och modeller inom entreprenörskap, projektledning och utvärderingsmetodik med relevans för idrottsområdet introduceras och bearbetas.
Studenterna utvärderar och problematiserar projekt inom idrottsområdet.
Studenterna identifierar utvecklingsmöjligheter, genererar utvecklingsidéer samt planerar utvecklingsprojekt inom idrottsområdet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  1. identifiera och förklara begrepp, teorier och modeller rörande entreprenörskap, projektledning och utvärderingsmetodik
  2. analysera, utvärdera och problematisera projekt inom idrottsområdet utifrån relevanta begrepp, teorier och modeller
  3. identifiera utvecklingsmöjligheter, generera utvecklingsidéer samt planera utvecklingsprojekt inom idrottsområdet

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer varvid studenterna arbetar probleminriktat och undersökande. Föreläsningar av mer teoretisk karaktär varvas med självstudier, grupparbeten, seminarier, gästföreläsningar, studiebesök och samverkan med idrottsrelaterad organisation. Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter, kursledare och externa aktörer.
De moment som kräver obligatorisk närvaro anges vid kursstarten.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom två prov:
Prov 1: Individuell skriftlig rapport och muntlig diskussion, 7,5 hp (Individual Written Report and Oral Discussion) (lärandemål 1 och 2). Provet betygsätts med graderna U och G.
Prov 2: Skriftlig rapport och muntlig redovisning samt individuell skriftlig reflektion, 7,5 hp (Written Report and Oral Presentation together with Individual Written Reflection) (lärandemål 1 och 3). Provet betygsätts med graderna U, G och VG.

För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.

För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

För betyget Väl Godkänd på hel kurs krävs betyget G på prov 1 och VG på prov 2.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Sandberg, Bo & Faugert, Sven (2016). Perspektiv på utvärdering. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur. 184 s.
Henrekson, Magnus & Stenkula, Mikael (2016). Entreprenörskap: vad, hur och varför. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 317 s.
Tonnquist, Bo (2018). Projektledning. 7. uppl. Stockholm: Sanoma utbildning. 543 s.
Annan litteratur tillkommer motsvarande cirka 500 s.

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Idrottsvetenskap.

Mer information om utbildningen

Anmälan

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

30 augusti 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

29 augusti 2022 - 06 november 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program