Examensarbete i Idrottsvetenskap

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2023, vår 2022, vår 2021, vår 2020

Kurskod:
IV512G version 1
Engelsk benämning:
Thesis in Sport Science
Fördjupningsnivå
G2E
Huvudområden:
Idrottsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
16 december 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
16 december 2019

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: IV510G-Teoretiska perspektiv i idrottsvetenskap och IV511G-Metodologiska perspektiv i idrottsvetenskap.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar sitt vetenskapliga förhållningssätt genom att planera, genomföra och redovisa en vetenskaplig studie inom det idrottsvetenskapliga fältet.

Innehåll

Studenten väljer i dialog med handledaren ett problemområde och en problemställning som är förankrade i inriktningen och planerar, genomför och redovisar en vetenskaplig studie inom det idrottsvetenskapliga fältet.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

  • urskilja ett problemområde och formulera en vetenskaplig problemställning inom idrottsvetenskap
  • redogöra för tidigare forskning inom det valda problemområdet samt dra slutsatser för den egna studien
  • motivera och argumentera för ett utifrån vald problemställning lämpligt teoretiskt och metodiskt angreppssätt inklusive forskningsetiska överväganden
  • bearbeta empiriskt material, sammanställa och göra en kritisk granskning av samt analysera och värdera materialet
  • urskilja och argumentera för etiska överväganden i samband med den genomförda undersökningen
  • presentera sitt arbete med ett adekvat språk i en väl disponerad samt formellt korrekt vetenskaplig text
  • kunna kommunicera och försvara sitt arbete samt opponera på ett annat arbete.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av seminarier, självstudier och handledning.
De moment som kräver obligatorisk närvaro anges vid kursstarten.

Bedömningsformer

Examinationen består av en utredande och argumenterande vetenskaplig text där lärandemål ett till sex bedöms. I ett seminarium bedöms studentens förmåga respondera på eget arbete och opponera på ett annat arbete (lärandemål 7). Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteratur av relevans för det egna examensarbetet väljs i samråd med handledaren.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Idrottsvetenskap.

Mer information om utbildningen

Anmälan

29 mars 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

28 mars 2022 - 05 juni 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

27 mars 2023 - 04 juni 2023 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

30 mars 2020 - 07 juni 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program