Metodologiska perspektiv i idrottsvetenskap

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2023, vår 2022, vår 2021, vår 2020

Kurskod:
IV511G version 1
Engelsk benämning:
Methodological Approaches in Sport Science
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Idrottsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
21 november 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
21 november 2019

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: IV514G-Entreprenörskap och projektledning inom idrott.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla fördjupad förståelse för den vetenskapliga processen och förmåga att genomföra vetenskapliga undersökningar.

Innehåll

I kursen behandlas vetenskapligt förhållnings- och tillvägagångssätt, kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder samt forskningsetiska principer.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

  1. förklara och använda centrala metodologiska begrepp för kritisk granskning av forskning inom det idrottsvetenskapliga fältet
  2. formulera, motivera och kritiskt diskutera syfte, datainsamlingstekniker, analysmetoder, forskningsetiska överväganden samt problematisera relationerna mellan dessa
  3. systematiskt samla in, bearbeta och analysera empiri

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer varvid studenterna arbetar probleminriktat och undersökande. Föreläsningar av mer teoretisk karaktär varvas med självstudier, grupparbeten, seminarier, gästföreläsningar och studiebesök. Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter, kursledare och externa aktörer.
De moment som kräver obligatorisk närvaro anges vid kursstarten.

Bedömningsformer

Prov 1 (2001): Individuell salstentamen (Individual Written Exam, 3 credits), 3 hp. I detta prov examineras lärandemål 1 och 2.

Prov 2 (2002): Individuell skriftlig inlämningsuppgift (Individual Written Report, 4,5 credits), 4,5 hp. I detta prov examineras lärandemål 2 och 3.

För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.

För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

För VG på kurs krävs VG på båda proven.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur:
Berg, Kris & Latin, Richard (2008). Essentials of research methods in health, physical education, exercise science and recreation, 3rd edition. Philadelphia, USA: Lippincott, Williams & Wilkins. S. 73-251.
Bryman, Alan (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Liber: Malmö. S.149-240, 299-335.
Hassmén, Peter och Hassmén, Nathalie (2008). Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. SISU Idrottsböcker. S. 83-267.
Valfri litteratur i samråd med lärare motsvarande ca 500 s.

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Idrottsvetenskap.

Mer information om utbildningen

Torsten Buhre, Kursansvarig
Telefon: 040-6658245
Paola Mendoza Frödin, studieadministratör
Telefon: 040-6658225

Anmälan

18 januari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

17 januari 2022 - 27 mars 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

16 januari 2023 - 26 mars 2023 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program