Teoretiska perspektiv i idrottsvetenskap

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2023, vår 2022, vår 2021, vår 2020

Kurskod:
IV510G version 1
Engelsk benämning:
Theoretical Perspectives in Sport Science
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Idrottsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
21 november 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
21 november 2019

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: IV514G-Entreprenörskap och projektledning inom idrott.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla förmåga att analysera idrott och fysisk aktivitet utifrån vetenskapliga teorier och begrepp av relevans för det idrottsvetenskapliga fältet.

Innehåll

Kursen fokuserar på teorier och begrepp av relevans för det idrottsvetenskapliga fältet. Genom att vetenskapliga teorier och begrepp behandlas utvecklas en förståelse för olika teoretiska perspektiv och deras relation till det idrottsvetenskapliga fältet. Hur analys och reflektion sker i olika kontexter och akademiska discipliner behandlas.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  1. redogöra för centrala teorier och begrepp samt deras användning inom idrottsvetenskapen
  2. koppla vetenskapliga teorier och begrepp till olika idrottsvetenskapliga problemområden, syften och frågeställningar
  3. diskutera och problematisera vilka möjliga konsekvenser val av teoretiska utgångspunkter kan få för frågeställning, metod och analys inom det idrottsvetenskapliga fältet

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer varvid studenterna arbetar probleminriktat och undersökande. Föreläsningar av mer teoretisk karaktär varvas med självstudier, grupparbeten, seminarier, gästföreläsningar och studiebesök. Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter, kursledare och externa aktörer.
De moment som kräver obligatorisk närvaro anges vid kursstarten.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen, där samtliga lärandemål bedöms.

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.
För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.

För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Aakvaag, Gunnar (2011). Modern sociologisk teori. Lund: Studentlitteratur. S. 11–38

Coakley, Jay (2003). Sports in Society. New York: McGraw-Hill. S. 34–57

Gyozo, Molnar & Kelly, John (2012). Sport, Exercise and Social Theory. Abingdon: Routledge. 280 s

Valfri litteratur i samråd med lärare motsvarande 500 s

Urval av vetenskapliga artiklar/peer review motsvarande 150 s

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Idrottsvetenskap.

Mer information om utbildningen

Torbjörn Andersson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658126
Paola Mendoza Frödin, studieadministratör
Telefon: 040-6658225

Anmälan

18 januari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

17 januari 2022 - 27 mars 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

16 januari 2023 - 26 mars 2023 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program