Idrott, fysisk aktivitet och hållbar utveckling

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020, vår 2019

Kurskod:
IV507G version 1
Engelsk benämning:
Sport, Physical Activity and Sustainability
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Idrottsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
09 januari 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
09 januari 2019

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: IV506G-Idrottens styrning.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskaper om och kritiskt reflektera kring kopplingen mellan idrott, fysisk, aktivitet och hälsa och hållbar utveckling på såväl global som lokal nivå.

Innehåll

Kursen behandlar begreppet hållbar utveckling samt olika sätt att tillämpa begreppet i sammanhang som rör idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Kursen tar sin utgångspunkt i globala utvecklings- och miljöfrågor och studenten arbetar med dessa utifrån hälso-, fysiska aktivitets- och idrottsperspektiv samt utifrån ett etiskt perspektiv. Detta inkluderar att studera och problematisera det arbete som utförs av internationella organ såsom FN och WHO. Därefter för studenten ner resonemangen på lokal nivå och diskuterar kopplingen mellan de aspekter som nämns ovan i en lokal kontext.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  1. identifiera globala utmaningar avseende hälsa, utveckling och miljö
  2. lyfta fram och diskutera relevanta exempel på hälsoarbete som genomförs inom internationella organ såsom FN och WHO, samt hur idrott och fysisk aktivitet hanteras i dessa
  3. redogöra för innebörden och möjliga tillämpningar av begreppet hållbar utveckling med utgångspunkt i globala liksom lokala hälso- och utvecklingsfrågor
  4. identifiera och analysera en lokal utvecklingsfråga med fokus på hälsa, fysisk aktivitet och idrott med hjälp av adekvata teorier och begrepp utifrån ett hållbarhets- och etiskt perspektiv.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer varvid studenterna arbetar probleminriktat och undersökande. Föreläsningar av mer teoretisk karaktär varvas med gruppdiskussioner, seminarier, besök av gäster och studiebesök som konkretiserar de olika teoretiska perspektiven med aktuella exempel. Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och kursledare.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom två seminarier (på vilka lärandemål 1 respektive 2 examineras) och en skriftlig uppgift (i vilken lärandemål 3 och 4 examineras).
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Loland, Sigmund (2006) Olympic Sport and the Ideal of Sustainable Development. Journal of the Philosophy of Sport, 2006, 33, 144-156.

Redclift, Michael & Springett, Delyse (2015) Routledge international handbook of sustainable development. New York: Routledge. (urval 300 sidor)

100 sidor i vetenskapliga artiklar, t ex:
Hedlund-de Witt, Annick (2014) Rethinking Sustainable Development: Considering How Different Worldviews Envision “Development” and “Quality of Life”. Sustainability 2014, 6(11), 8310-8328.

Material från bl a FN och WHO.

Kursvärdering

Universitetet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Idrottsvetenskap.

Mer information om utbildningen

Anmälan

30 mars 2020 - 07 juni 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

29 mars 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

01 april 2019 - 09 juni 2019 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program