Idrottens styrning

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2022, vår 2021, vår 2020

Kurskod:
IV506G version 1,2
Engelsk benämning:
Sport Governance
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Idrottsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
30 oktober 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
20 januari 2020
Ersätter kursplan fastställd:
08 januari 2019

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: IV505G-Självständigt arbete i idrottsvetenskap.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla teoretiska och analytiska kunskaper om idrottens politiska och etiska styrning och organisering.

Innehåll

I kursen behandlas den politiska styrningen och organiseringen av idrotten på lokal, nationell och internationell nivå. Centrala begrepp introduceras för att uppnå en fördjupad förståelse av hur styrningen och organiseringen av idrotten går till och kan förstås. Exempel på sådana begrepp är governance och policyprocesser . Stort fokus läggs på etiska och demokratiska aspekter av idrottens styrning och organisering varvid begrepp som makt, good governance och idrottens värdegrund behandlas. I kursen analyseras nationella och internationella organ och dess styrdokument. En rad idrottsetiska dilemman, i relation till styrning och reglering, behandlas genomgående i kursen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  1. redogöra för centrala begrepp inom forsknings- och kunskapsfältet idrottens politiska och etiska styrning
  2. kritiskt granska etablerade frågeställningar liksom utveckla egna frågeställningar om idrottens styrning och reglering
  3. utifrån kursens centrala begrepp och perspektiv planera, genomföra och presentera en analys av en idrottsrelaterad verksamhet

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, gruppövningar, studiebesök och självstudier. De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstart.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom två prov.
Prov 1: skriftlig individuell salstentamen, 5 hp (Individual Written Exam, 5 credits) (lärandemål 1–2).
Prov 2: skriftlig och muntlig gruppuppgift, 2,5 hp (Written and Oral Group Exam, 2,5 credits), (lärandemål 3). Studenten examineras individuellt inom ramen för gruppuppgiften. Detta prov kan bara ge betyget Underkänd/Godkänd.

För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på prov 1 samt betyget Godkänd på prov 2.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

King, Neil A. (2017). Sport Governance: an Introduction. New York: Routledge. Elektronisk resurs. 180 s.


The Governance of Sport from a Scandinavian Perspective (Special Issue), International Journal of Sport Policy and Politics, 3 (2011), 3:347-531. Elektronisk resurs. 184 s.

SOU 2008:15: Föreningsfostran och tävlingsfostran: en utvärdering av statens stöd till idrotten. Betänkande från Idrottsstödsutredningen. Stockholm: Fritze. Elektronisk resurs. 200 s.

Ytterligare litteratur tillkommer om cirka 400 sidor.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Idrottsvetenskap.

Mer information om utbildningen

Joakim Åkesson, Kursansvarig
Telefon: +46406657052
Paola Mendoza Frödin, studieadministratör
Telefon: 040-6658225

Anmälan

18 januari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

17 januari 2022 - 27 mars 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program