Självständigt arbete i idrottsvetenskap

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019, höst 2018

Kurskod:
IV505G version 1
Engelsk benämning:
Minor Thesis in Sport Science
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Idrottsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 februari 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
03 september 2018

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: IV504G-Introduktion till vetenskaplig metod.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla sitt vetenskapliga förhållningssätt genom att planera, genomföra och redovisa en mindre forskningsstudie

Innehåll

I kursen genomför studenten en forskningsuppgift i form av ett självständigt arbete under handledning av lärare. Studenten börjar med att skriftligen identifiera, beskriva och reflektera kring ett vetenskapligt problemområde, vilket seminariebehandlas. Därefter söker, samlar och värderar studenten insamlad data och relevant information inom det valda området. Utifrån detta formulerar studenten relevanta frågor och gör metodologiska överväganden. Studenten genomför en mindre studie och presenterar denna i form av en uppsats. På ett uppsatsseminarium försvarar studenten muntligt sin studie och opponerar på en annan students uppsats.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  1. söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information inom ett valt område och utifrån detta formulera relevanta frågor
  2. utifrån relevanta frågor göra adekvata metodologiska överväganden
  3. presentera en mindre vetenskaplig studie skriftligt i form av en uppsats
  4. försvara den egna uppsatsen muntligt samt opponera på en annan uppsats

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer, främst självstudier, enskild handledning, grupphandledning samt en avslutande opposition. De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.

Bedömningsformer

Kursen examineras skriftligen (lärandemål 1–3) genom en självständig vetenskaplig undersökning, 7,5 hp (Independent Project, 7,5 credits) och muntligen genom ett aktivt försvar och opponering vid ett uppsatsseminarium (lärandemål 4).
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteratur väljs självständigt och i samråd med handledare utifrån tidigare metodkurs och individuella uppsatsämnen.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Idrottsvetenskap.

Mer information om utbildningen

Torbjörn Andersson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658126
Mattias Melkersson, studieadministratör
Telefon: 0406657867

Anmälan

11 november 2019 - 19 januari 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program