Introduktion till vetenskaplig metod

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020, höst 2019

Kurskod:
IV504G version 1,1
Engelsk benämning:
Introduction to Scientific Methods
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Idrottsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
16 juni 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter kursplan fastställd:
06 juli 2017

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: IV503G-Inlärningspsykologi och gruppdynamik i idrott.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla förståelse för den vetenskapliga arbetsprocessen och för olika angreppssätt och metoder samt dess koppling till empirins och resultatens karaktär och kvalitet.

Innehåll

Kursen innehåller två fokusområden: studenten tränas i att utifrån tidigare forskning formulera syfte och frågeställningar, samt att samla in, bearbeta och tolka empiriskt material för både statistisk och tolkande analys.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  1. utifrån tidigare forskning identifiera ett undersökningsbart syfte och frågeställningar
  2. identifiera, beskriva och diskutera olika vetenskapliga metoder för materialinsamling och analys
  3. bearbeta och tolka insamlat material utifrån relevanta vetenskapliga metoder
  4. muntligt och skriftligt diskutera hur metodval påverkar resultatens och analysens karaktär och kvalitet

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, seminarier, workshops, formativ och kollegial feedback och självstudier, vilka utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och kursledare. De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstart.

Bedömningsformer

Kursen examineras i två prov.
Prov 1: Individuell muntlig examination baserad på skriftligt underlag, 4 hp (Individual Oral Exam based on a Written Report, 4 credits), (lärandemål 1 och 4).
Prov 2: Individuell skriftlig hemtentamen, 3,5 hp (Individual Written Exam, 3,5 credits), (lärandemål 2–4). Underlaget för denna är en sammanställning och reflektion utifrån kursens olika workshops och seminarier.
För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på prov 1 och 2.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bryman, Alan (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 500 s.

Djurfelt, Göran & Barmark, Mimmi (2018). Statistisk verktygslåda 1: samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Malmö: Liber. 400 s.

Utöver denna litteratur tillkommer ytterligare litteratur om cirka 400 sidor.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Idrottsvetenskap.

Mer information om utbildningen

Anmälan

31 augusti 2020 - 08 november 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

30 augusti 2021 - 07 november 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program