Inlärningspsykologi och gruppdynamik i idrott

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020, vår 2019, vår 2018

Kurskod:
IV503G version 1,1
Engelsk benämning:
Learning Psychology and Group Dynamics in Sport
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Idrottsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
09 oktober 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018
Ersätter kursplan fastställd:
13 mars 2017

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: IV502G-Idrottens organisation och ledarskap.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskap om inlärningspsykologi och gruppdynamik i en idrottslig kontext.

Innehåll

I kursen introduceras inlärningspsykologi och gruppdynamik inom idrotten. Inlärningsavsnittet behandlar hur beteenden utvecklas i interaktion mellan individen och miljön. Kursens tonvikt ligger på gruppen i ett psykologiskt perspektiv. Gruppsykologiska begrepp tydliggörs och gruppsykologiska övningar genomförs och diskuteras. Gruppen och dess utveckling synas i relation till olika grupprocesser samtidigt som individens roll i sammanhanget diskuteras. Eftersom kommunikation är av stor betydelse för gruppens arbete och utveckling ägnas även uppmärksamhet åt kommunikation som redskap och process.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  1. definiera och beskriva ämnesområdena inlärningspsykologi och gruppdynamik i idrotten
  2. redogöra för hur inlärningspsykologiska principer kan användas för att influera beteenden
  3. reflektera kring grupprocesser inom idrotten med adekvat terminologi

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, teamaktiviteter, praktiska moment, formativ feedback, studiebesök och självstudier, vilka utvecklas med utgångspunkt från delkursernas syfte och mål i samverkan med studenter och kursledare.

Bedömningsformer

Kursen examineras via en individuell skriftlig hemtentamen på samtliga lärandemål.
De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstart.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Andersson, Leif E. & Klintrot, Mira (2013). OBM – Ledarskapets psykologi (2 uppl). Stockholm: Sanoma utbildning. (262 s)
Carron, Albert V. & Eys, Mark A. (2011). Group dynamics in sport. West Virginia: Fitness Information Technology Inc. (418 s)
Johnson, Urban, Lindwall, Magnus & Rylander, Pär (2016). Gruppdynamik inom idrott. SISU Idrottsböcker. (310s.)
Söderfjäll, Stefan. (2017). To team or not to team. Vulkan. (198s)

Vetenskapliga artiklar 150 s.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Idrottsvetenskap.

Mer information om utbildningen

Anmälan

29 mars 2021 - 02 maj 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program