Idrottens organisation och ledarskap

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020, vår 2019, vår 2018

Kurskod:
IV502G version 1
Engelsk benämning:
Organisation and Leadership in Sport
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Idrottsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
13 mars 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: IV501G-Idrott, hälsa och samhällsförändring.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande kunskap och förståelse för olika former av organisation och ledarskap i allmänhet och inom idrott i synnerhet.

Innehåll

Kursen innehåller två delar, en inledande kunskaps- och förståelsedel och en avslutande förmåga- och färdighetsdel. Första delen omfattar organisations- och ledarskapsfrågor. Begrepp och modeller samt användningen av dessa spelar en viktig roll genom hela kursen. Den andra delen av kursen består av en gruppuppgift där studenterna undersöker och identifierar idrottsrelaterade organisationer ur både organisations- och ledarskapsperspektiv.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  1. identifiera, förklara och redogöra för ledarskapet inom olika organisationsformer
  2. redogöra, förklara och förhålla sig till centrala begrepp inom organisationsteorier
  3. söka, identifiera samt redogöra för och resonera kring styrning och ledarskap med särskild fokus på idrottsrelaterade organisationer
  4. söka, identifiera, redogöra för och förklara olika organisationsformers funktioner och strukturer med särskild betoning på idrottsrelaterade organisationer

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer såsom föreläsningar, seminarier, handledning, teamaktiviteter, fältstudie och självstudier, vilka utvecklas med utgångspunkt från delkursernas syfte och mål i samverkan mellan studenter och kursledare.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom två prov
Prov 1: Skriftlig individuell salstentamen (Individual Written Exam 4 credits) (4 hp, lärandemål 1–2), Betygsgrader U, G och VG.
Prov 2: Fältstudie (Field Study 3,5 credits) som genomförs i grupp. Studenten examineras individuellt inom ramen för grupparbetet. Detta sker i två steg; (a.) individuell skriftlig hemtentamen (U G, VG) och (b.) muntlig presentation (U, G) (3,5 hp, lärandemål 3–4). Provet betygssätts med graderna U, G och VG.
De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstart.
För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på prov 1 samt betyget Väl godkänd prov 2a och betyget Godkänd på prov 2b.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bolman, Lee g. & Deal, Terrence E. (2015). Nya perspektiv på organisation & ledarskap. Lund: Studentlitteratur. 552 s

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Idrottsvetenskap.

Mer information om utbildningen

Joakim Åkesson, Kursansvarig
Telefon: +46406657052

Anmälan

18 januari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program