Idrott, hälsa och samhällsförändring

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019

Kurskod:
IV501G version 1,1
Engelsk benämning:
Sport, Health and Change in Society
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Idrottsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
08 maj 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
08 maj 2019
Ersätter kursplan fastställd:
13 mars 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap om och förståelse för relationen mellan idrott, hälsa och samhälle ur olika perspektiv.

Innehåll

På kursen behandlas idrott och hälsa i relation till samhälleliga kategoriseringar såsom genus, socioekonomi, etnisk mångfald och generation. Vidare diskuteras relationen mellan idrott och hälsa och övergripande samhälleliga förändringsprocesser såsom civilisering, rationalisering, professionalisering och globalisering.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  1. redogöra för historiska förändringsprocesser inom idrott och hälsa
  2. redogöra för och analysera idrott och hälsa ur ett samhällsperspektiv
  3. redogöra för och diskutera idrott och hälsa ur olika samhällsvetenskapliga perspektiv och kategoriseringar samt relatera dessa till idrottens olika praktiker

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer såsom föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, handledning, teamaktiviteter, praktiska moment och självstudier, vilka utvecklas med utgångspunkt från delkursernas syfte och mål i samverkan mellan studenter och kursledare.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom två prov

Prov 1: Skriftlig individuell salstentamen, 3 hp (Individual Written Exam, 3 credits), (lärandemål 1).
Prov 2: Skriftlig individuell hemtentamen, 4,5 hp (Individual Written Report, 4,5 credits), (lärandemål 2–3).
De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.

För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på såväl prov 1 och prov 2.

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Engström, Lars-Magnus (2010). Smak för motion: fysisk aktivitet som livsstil och social markör. Stockholm: Stockholms universitets förlag. 152 s
Guttmann, Allen (2004). From Ritual to Record. The Nature of Modern Sports. New York: Columbia University Press. S. 1–88 och 163–172
Hedenborg, Susanna (red.) (2016). Idrottsvetenskap. En introduktion. Lund: Studentlitteratur. S. 9–107
Houlihan, Barrie & Malcolm, Dominic (2016). Sport and Society. London : SAGE. S. 57–76 och 463–573
Utöver denna litteratur tillkommer ytterligare litteratur om cirka 400 sidor.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Idrottsvetenskap.

Mer information om utbildningen

Torbjörn Andersson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658126
Paola Mendoza Frödin, studieadministratör
Telefon: 040-6658225

Anmälan

31 augusti 2020 - 08 november 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program