Att studera idrottsvetenskap

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019

Kurskod:
IV500G version 1,3
Engelsk benämning:
The Study of Sport Science
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Idrottsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
16 juni 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter kursplan fastställd:
19 juli 2018

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskap om och förståelse för vetenskap, den vetenskapliga arbetsprocessen samt om att bedriva akademiska studier i en idrottsvetenskaplig kontext.

Innehåll

Kursen innehåller två fokusområden: Kursen introducerar det idrottsvetenskapliga fältet, dess olika forskningsinriktningar, centrala begrepp och perspektiv. Med utgångspunkt i tre fall tränas vetenskaplig metod, inklusive problemformulering, insamling av empiri samt rapportering av resultat.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  1. redogöra för och skilja mellan subjektivt, objektivt, relativt och kritiskt tänkande kopplat till idrott och hälsa som praktik och fenomen
  2. redogöra för några centrala begrepp och perspektiv samt betydande forskningsinriktningar inom den flervetenskapliga idrottsvetenskapen
  3. presentera muntlig, skriftlig och visuell framställan i en akademisk kontext
  4. söka, samla in, och systematisera olika former av empiriskt material inom ett idrottsvetenskapligt fält

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, workshops, muntliga presentationer, grupparbeten, studiebesök och självstudier. Genom kursen kommer studenterna att reflektera över kursmaterial och eget insamlat material enligt portföljmodellen.

Bedömningsformer

Kursen innehåller tre prov.
Prov 1: Skriftlig individuell examination (Individual written exam, 2 credits). Sker i form av en reflekterad sammanställning av utvalda artiklar (2hp, lärandemål 1–3) Provet kan ge betygen U, och G.
Prov 2: Individuell hemtentamen (Individual written exam, 4 credits). Redovisas både skriftligt, och muntligt/visuellt (4hp, lärandemål 1–4). Provet kan ge betygen U, G, VG.
Prov 3: Individuell portfölj (Individual portfolio, 1,5 credits) (1,5 hp, lärandemål 1, 2 och 4). Provet kan ge betygen U, och G.
De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstart.
För att erhålla Väl Godkänd på hela kursen måste examination 1 och 3 vara Godkända och examination 2 Väl Godkänd.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Andreasson, Jesper & Johansson, Thomas (2015) Fitnessrevolutionen – Kropp, hälsa och gymkulturens globalisering. Stockholm: Carlssons. 187 s.

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. S. 11 – 85, 97 – 148 samt 241 - 261.

Dysthe, Olga, Hertzberg, Fröydis & Hoel, Torlaug Lökengard (2011 eller senare) Skriva för att lära – Skrivande i högre utbildning. Lund: Studentlitteratur. 233 s.

Houlihan, Barry & Malcolm, Dominic (2016). Sport and Society. London: Sage. S. 9 – 56, 134 – 179 samt 342 – 384.

Lagergren, Lars, Fundberg, Jesper, & Book, Karin (2017). En introduktion till vetenskapligt förhållningssätt. Studiematerial från Institutionen för Idrottsvetenskap. Malmö högskola. 50 s.

Vikforss, Åsa (2017) Alternativa fakta: Om kunskapen och dess fiender. Lidingö: Fri tanke. 259 s.

Vetenskapliga artiklar. Cirka 100 s.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Idrottsvetenskap.

Mer information om utbildningen

Lars Lagergren, Kursansvarig
Paola Mendoza Frödin, studieadministratör
Telefon: 040-6658225

Anmälan

31 augusti 2020 - 08 november 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program