Karriärlärande i utbildning och arbetsliv

Sammanfattning

Behörighetskrav

En yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 90 hp med/samt ett självständigt arbete om 15 hp, alternativt en yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 180 hp, alternativt kandidatexamen i pedagogik, alternativt studie- och yrkesvägledarexamen med ett självständigt arbete om 15 hp.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020

Kurskod:
IS640F version 1,1
Engelsk benämning:
Career Learning in Education and Working Life
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
11 oktober 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
20 januari 2020
Ersätter kursplan fastställd:
06 juli 2017

Förkunskapskrav

En yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 90 hp med/samt ett självständigt arbete om 15 hp, alternativt en yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 180 hp, alternativt kandidatexamen i pedagogik, alternativt studie- och yrkesvägledarexamen med ett självständigt arbete om 15 hp.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap och förståelse för olika perspektiv på karriärlärande i skola och arbetsliv.

Innehåll

Kursen avser att behandla teorier och begrepp om individers lärande om karriärer ur ett livsloppsperspektiv, dvs. karriärlärande. Frågor som studeras är hur och varför människor får kunskap om vägar mellan utbildning och arbetsliv över tid. I kursen behandlas frågor som vilken betydelse skola, arbetsliv och sociala nätverk har för människors kritiska förståelse av sig själva i utbildnings- och arbetslivskontexter. I detta sammanhang behandlas även hur karriärlärande används vid övergångar mellan utbildningar och arbeten. Teorier och begrepp används för att kunna göra en planering av aktiviteter för karriärlärande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  1. identifiera, granska och jämföra olika teorier och begrepp om karriärlärande
  2. analysera karriärlärande i en social kontext
  3. använda teorier för planering av individers karriärlärande

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, arbete i grupp och självstudier.

Bedömningsformer

Det första och andra lärandemålet examineras i form av en individuell skriftlig tentamen.
Det tredje lärandemålet examineras genom att studenten inom ramen för ett arbete i par lägger fram en skriftlig planering av karriärlärande vid en diskussion enligt roundtable-principer.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bassot, Barbara. 2012. Career Learning and Development: A Social Constructivist Model for the Twenty-First Century. International Journal for Educational and Vocational Guidance, vol. 12 nr. 1 s. 31-42. (12 s.)
Hooley, Tristram, Watts, Anthony G., Sultana, Ronald G. & Neary, Siobhan. 2013. The ‘Blueprint’ Framework for Career Management Skills: A Critical Exploration. British Journal of Guidance & Counselling, vol. 41 nr. 2 s. 117-131. (15 s.)
Law, Bill. 1999. Career-Learning Space: New-DOTS Thinking for Careers Education. British Journal of Guidance & Counselling, vol. 27 nr. 1 s. 35-54. (20 s.)
Lengelle, Reinekke & Meijers, Frans. 2014. Narrative Identity: Writing the Self in Career Learning. British Journal of Guidance & Counselling, vol. 42 nr. 1 s. 52-72. (21 s.)
Sultana, Ronald G. 2012. Learning Career Management Skills in Europe: A Critical Review. Journal of Education and Work, vol. 25 nr. 2 s. 225-248. (24 s.)
Sultana, Ronald G. 2013. Career management skills: Assessing for Learning. Australian Journal of Career Development, vol. 22 nr. 2 s. 82-90. (9 s.)
Thomsen, Rie. 2014. Ett nordiskt perspektiv på karriärkompetens och vägledning: Karriärkompetens och karriärlärande. Oslo: NVL. (31 s.)
Watson, Mark & McMahon, Mary. 2006. My System of Career Influences: Responding to Challenges Facing Career Education. International Journal for Educational and Vocational Guidance, vol. 6 nr. 3 s. 159-166. (8 s.)
Ytterligare vetenskapliga artiklar tillkommer.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Samhälle, kultur och identitet.

Mer information om utbildningen

Niklas Gustafson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658344
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Kvällstid 25% Malmö Anmälningskod: mau-16089

Öppen för sen anmälan

Ansök