Idéer, religion, historia: Antiken

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021

Kurskod:
IS200F version 1
Engelsk benämning:
Ideas, Religion and History: Antiquity
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
03 juni 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
03 juni 2020

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla en grundläggande förståelse för antikens idé-och religionshistoria samt hur de har formats av tidigare traditioner och den samtidiga omgivningen.

Innehåll

Inom ramen för kursen studeras såväl innehåll i som form för antikens världsåskådningar och deras idéhistoriska rötter med tonvikten lagd på religion, filosofi och vetenskap.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
• redovisa innehållet i och utvecklingen av huvuddragen i antikens idé-och religionshistoria
• förklara tänkbara samband mellan idé- och religionshistoriska texter och den miljö de skrevs i
• redogöra för idéers och tankesystems kontinuitet och diskontinuitet i ett historiskt förlopp
• åskådliggöra hur religion, filosofi och vetenskap påverkar världsbilder samt hur världsbilder har påverkat och påverkar individens syn på sig själv, sina medmänniskor och samhället i stort.

Arbetsformer

Kursen innehåller arbetsformer som webseminarier, gruppdiskussioner, filmer och projektarbete.

Bedömningsformer

Lärandemål 1, 2 och 3 examineras genom två skriftliga examinationer:
• delexamination 1 omfattar de delar av kursen som täcker tiden fram romartiden
• delexamination 2 omfattar tiden från romartiden till övergången till medeltiden
Lärandemål 4 examineras inom ramen för delexamination 2 genom projektarbete och gruppdiskussioner.

För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ambjörnsson, Ronny, Europas idéhistoria antiken, ”Människor undran, Natur och kultur, 2012 (350 s.)
Aristoteles, Den Nichomakiska etiken. Daidalos, 1993 (valda delar i samråd med kursledare, c:a 20 s.)
Aristoteles, Politiken. Åström, 1993 (valda delar i samråd med kursledare, c:a 25 s.)
Augustinus, Bekännelser. Artos och Norma bokförlag, 2010 (valda delar i samråd med kursledare, c:a 15 s.)
Chryssides, George, D., Christianity Today. Continuum International Publishing, 2010 (valda delar i samråd med kursledare, c:a 15 s.)
Gilhus, Ingvild, S. & Thomassen Einar, Antikens religioner: Mellanösterns och medelhavsområdets religioner. Stockholm: Norstedts (287 s.)
Guthrie, W., K., C., Grekiska filosofer: Från Thales till Aristoteles. Nora: Nya Doxa, 1999 (144 s.)
Lennerhed, Lena, red., Från Sapfo till Cyborg. Hedemora: Gidlunds, 2006 (valda delar i samråd med kursledare, c:a 65 s.)
Lloyd, Geneviev, Det manliga förnuftet: Manligt och kvinnligt i Västerländsk filosofi. Stockholm: Thales, 1999 (valda delar i samråd med kursledare, c:a 30 s.)
Olaison, Niklas, Axplock ur idéhistorien del 1. Caudex Vertigo, 2004 (valda delar i samråd med kursledare, c:a 45 s.)
Platon, Staten, Faidros, Protagoras, Theaitetos. (valda delar i samråd med kursledare, c:a 125 s)
Därutöver tillkommer religions- och idéhistoriska texter

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Samhälle, kultur och identitet.

Mer information om utbildningen

Anmälan

30 augusti 2021 - 16 januari 2022 50% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2021.