Idéer, religion, historia: Från upplysningen till postmodernitet

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenterna ska, genom analys av texter, förvärva en grundläggande förståelse för olika idéhistoriska traditioner och hur de har utvecklats både historiskt och i samtiden från upplysningen och fram till 2000-talet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2019, vår 2018

Kurskod:
IS196F version 1,2
Engelsk benämning:
Ideas, Religion and History: From the Enlightenment to Post-modernity
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
02 mars 2012
Fastställandedatum:
27 juni 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
03 september 2012
Ersätter kursplan fastställd:
27 juni 2012

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna ska, genom analys av texter, förvärva en grundläggande förståelse för olika idéhistoriska traditioner och hur de har utvecklats både historiskt och i samtiden från upplysningen och fram till 2000-talet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • redovisa huvuddragen i Västerlandets idéhistoriska epoker från upplysning till postmodernitet
  • förklara tänkbara samband mellan idéhistoriska texter och den kultur de skrevs i
  • redogöra för idéers och tankesystems kontinuitet och diskontinuitet i det historiska förloppet
  • åskådliggöra hur världsbilder har påverkat och påverkar individens syn på sig själv, sina medmänniskor och samhället i stort
  • bedöma och använda olika textteoretiska förhållningssätt

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

I en individuell, skriftlig examination redogör studenten för huvuddragen i upplysningens och det moderna samhällets idéhistoria och utreder samband mellan idéhistoriska texter och den kultur i vilken de skrevs samt individens uppfattning om sig själv och omvärlden i förhållande till motsvarande världsbilder. Den skriftliga delen av examinationen sker vid två tillfällen. Studentens förmåga att analysera texter examineras muntligt vid tre textseminarier då idéhistoriska texter och olika sätt att analysera dem diskuteras. .
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Innehåll eller kursinnehåll

Inom ramen för kursen studeras såväl innehåll som form för moderna världsåskådningar och deras idéhistoriska rötter med tonvikten lagd på filosofi och vetenskap.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studerande och kursledare. Tonvikten ligger på 1900-talets historia.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Andersson, Nils & Henrik, Björck, red., Idéhistoria i tiden: Perspektiv på ämnets identitet under sjuttiofem år. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2008 (15 s.)

Björck, Henrik, ”Socialingenjören i metaforisk belysning”, i, Folkhemsbyggare, red., densamme, Stockholm: Atlantis, 2008 (40 s.)

Foucault, Michel, ”Makt och upplysning”, i Postmoderna tider? Mikael, Löfgren & Anders Molander, red., Stockholm: Norstedt, 1986 (11 s.)

Foucault, Michel, ”Vad är upplysning? Vad är revolution? ”, i Postmoderna tider? Mikael, Löfgren & Anders Molander, red., Stockholm: Norstedt, 1986 (10 s.)

Högskoleverket, ”Kort ämneshistorik”, i, Nils, Andersson & Henrik, Björck, red., Idéhistoria i tiden: Perspektiv på ämnets identitet under sjuttiofem år. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2008 (5 s.)

Kant, Immanuel, ”Svar på frågan: Vad är upplysning?, Stehag: Symposion bokförlag, 1989 (12 s.)

Lennerhed, Lena, red., Från Sapfo till Cyborg: Idéer om kön och sexualitet i historien. Hedemora: Gidlund, 2006 (147 s.)

Liedman, Sven-Eric, Från Platon till kriget mot terrorismen: De politiska idéernas historia. Stockholm: Bonniers, 2005 (urval, 205 s.)

Liedman, Sven-Eric, Mellan det triviala och outsägliga: Blad ur humaniora och samhällsvetenskapernas historia. Göteborg: Daidalos, 1998 (164 s.)

Lingua Franca editors, red., The Sokal Hoax: The Sham That Shook the World. University of Nebraska Press, 2000 (30 s.)

Lundahl, Mikela, ”Postkoloniala perspektiv på idéhistoria”, i, Nils, Andersson & Henrik, Björck, red., Idéhistoria i tiden: Perspektiv på ämnets identitet under sjuttiofem år. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2008 (10 s.)

Lundgren-Gothlin, Eva, ”Vad har kön med idéhistoria att göra?” i Idé- och lärdomshistoria i Göteborg 1997: Ställningar och förhållanden efter fyrtio år. red., Henrik Björck, Göteborg: Institutionen för idé- och lärdomshistoria Göteborgs universitet (14 s.)

Myrdal, Alva & Gunnar, Myrdal, Kris i befolkningsfrågan. Nora; Nya Doxa, 1997 (9 s.)

Nilsson, Roddy, Foucault: En introduktion. Malmö: Égalité, 2008 (33 s.)

Nordin, Svante, Filosoferna:// Det västerländska tänkandet sedan år 1900. Stockholm: Atlantis, 2011 (850 s.)

Olaison, Niklas, red.,
Axplock ur idéhistorien, del 2. Caudex Vertigo, 2004, (160 s.)

Popper, Karl, R., ”
Social ingenjörskonst bit-för-bit” i, Popper i urval, Stockholm: Thales (18 s.)

Rousseau, Jean-Jaqcues, Émile:
Eller om uppfostran

Rudbeck, Karl, ”Essäistik eller vetenskap”, i, Nils, Andersson & Henrik, Björck, red., Idéhistoria i tiden: Perspektiv på ämnets identitet under sjuttiofem år. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2008 (5 s.)

Siggard Jensen, Hans, m.fl. red.,
Tankens magt: Vestens idéhistoria. vol. ll & lll København: Lindhardt og Ringhof, 2008 (i urval, 75 s.)

Skoglund, Christer, ”
Saklighet, mytkult och funktionalism”, i, Nils, Runeby, red, Europas idéhistoria 1900-talet: Framstegets arvtagare. Stockholm: Natur och kultur, 2008 (28 s.)

Toulmin, Stephen, Kosmopolis:// Hur det humanistiska arvet förfuskades
. Stockholm: Ordfront, 1995 (66 s)

Wollstonecraft, Mary, Till försvar för kvinnans rättigheter. Stockholm: Ordfront, 1998 (20 s.)

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Samhälle, kultur och identitet.

Mer information om utbildningen

Nils Andersson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657131
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52